Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Artiklar i kategorin 'Blandat'

Blogg » Blandat »

Nya Listan i Vellinge bjuder in öppet årsmöte

Kategori:Blandat

Vamt välkommen tisdagen den 23 maj, kl. 18, Flommens Golfklubb, Falsterbo

Agenda
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen
6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om deltagande i kommunvalet 2018
10. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
11. Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. En av de ordinarie ledamöterna ska vara fullmäktigeledamot.
12. Val av en revisor och en ersättare för denne
13. Val av valberedning inför nästa årsmöte
14. Övriga eventuellt förekommande val
15. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla
16. Eventuellt beslut om revidering av Uppförandekoden
17. Nominering av ny ledamot till det Etiska Rådet
18. Motioner och förslag från styrelsen och medlemmarna
19. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
20. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
21. Årsmötet avslutas

Frågor (enligt punkt 19) skall skickas till styrelsen via mejl senast den 16 maj till: info@nyalistanivellinge.se. Skriv gärna ’Föreningsstämma – punkten 19” i ämnesraden.

Styrelsen
Lennart Bengtsson, Caroline B. Le Bongoat, Peter Jonsson, Douglas Krook och Maria Lomholt

Publicerad 8 maj 2017 av Nya Listan i Vellinge

NYA LISTANS PARTIPROGRAM

Kategori:Blandat

”Vellinge kommun ska genom förbättrad närdemokrati bli en bättre kommun att bo, leva och verka i – för alla!”

Vår politik

Nya Listan har en övertygelse om att alla människor vill bestämma över sitt eget liv, leva i ett demokratiskt samhälle och ha medinflytande i politiken. Vi ser som vår uppgift att driva en politik som tillvaratar kommuninvånarnas intressen genom att aktivt engagera oss i och driva frågor som leder till att Vellinge kommun blir bättre för alla. Detta åstadkommer vi genom rättvisa och demokratiska spelregler samt att politikerna är ärliga och öppna och tar sitt uppdrag på allvar.

Nya Listan arbetar för
• att kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet skall öka
• att medborgaromröstningar införs i frågor av större betydelse
• att kommunens ärenden förbereds väl, så att beslut fattas på demokratiska och hållbara grunder
• att öka de tvärpolitiska diskussionerna för bättre beslut
• att förbättra kommunikation och transparens gällande frågor och prioriteringar i samtliga beslutande instanser
• att dela upp miljö- och byggnadsnämnden i två separata nämnder – en miljönämnd respektive en byggnadsnämnd
• att samtliga arbetsutskott till de olika politiska organen tas bort
• att en översyn av kommunens värdegrund genomförs
• att Vellinge kommun blir en valkrets inför valet 2018

Nya Listans representanter i Vellinge kommun:
Rolf Erichs, rolf.erichs@nyalistanivellinge.se
Gruppledare (NL), Ledamot i kommunfullmäktige, i ledamot kommunstyrelsen, ledamot i Vellingebostäder AB
Madeleine Carlson Ahnell madeleine.carlsonahnell@nyalistanivellinge.se
Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Peter Jonsson, peter.jonsson@nyalistanivellinge.se
Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för gemensam medborgarservice samt ledamot i Vexab
Kristin Roos kristin.roos@nyalistanivellinge.se
Ersättare i omsorgsnämnden
Henrik Rydengård henrik.rydengard@nyalistanivellinge.se
Ersättare i kommunstyrelsen
Jessica von Platen jessica.vonplaten@nyalistanivellinge.se
Ersättare i kommunfullmäktige

Ekonomi, näringsliv och samhälle

Vellinge är en kommun med stabil ekonomi. Nya Listan anser att en förutsättning för att behålla och utveckla kommunens ekonomi positivt, är att offentliga medel behandlas som om de vore ens egna. Näringslivet och samhället måste utvecklas i samklang med kommuninnevånarnas vilja samt i balans med våra unika naturvärden och kulturella särart. Rättvis och fri konkurrens ska prägla kommunens agerande. Goda idéer ska ges de bästa förutsättningarna för att kunna omvandlas till långsiktigt och hållbart företagande.

Vellinge kommun ska av humanitära skäl, tillsammans med andra kommuner ta ett solidariskt ansvar för människor på flykt, såväl barn som vuxna, kvinnor som män och ge dem en möjlighet till ett värdigt och fungerande liv genom att ombesörja bostad, social integration, utbildning och/eller sysselsättning inom den egna kommunen. Vellinge kommun skall vara fri från diskriminering, dvs. vara en öppen och inkluderande kommun där alla ges samma rättigheter och möjligheter samt där mångfalden är en tillgång.

Nya Listan arbetar för
• att hålla ett öga på de kommunala utgifterna
• att säkerställa att kommunal service upphandlas enligt gällande lagar och regler
• att behålla en låg kommunalskatt
• att bedriva en aktiv näringspolitik och locka företag att etablera sig
• att fler skall kunna tjäna sitt uppehälle inom kommungränserna
• att säkerställa servicegraden i samtliga kommundelar så att den tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar
• att främja handeln på alla orter
• att ta fram strategier och planer för besöksnäring och destinationsutveckling
• en ökad trygghet samt en effektiv närhet till polis, brandkår och ambulans inom kommungränserna
• en hållbar och realistisk utveckling av hela kommunen
• att utbyggnaden för den planerade befolkningstillväxten (1 %) företrädesvis sker i de östra kommundelarna där kommunikationerna byggs ut
• att Vellingebostäder skall gå i täten för att bygga fler hyresfastigheter
• att våra välbesökta stränder skall hålla god service året runt

Frågor rörande ekonomi, näringsliv och samhälle hanteras politiskt inom kommunstyrelsen. Våra representanter är Rolf Erichs och Henrik Rydengård

Frågor rörande migration- och integration hanteras politiskt – i huvudsak – inom omsorgsnämnden. Vår representant är Kristin Roos.

Läs vårt näringslivsprogram på nyalistanivellinge.se/naringslivsprogram/

Vård, stöd och hälsa

Alla i Vellinge kommun ska kunna leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är grundläggande för en bra hälsa. Likaså är trygga och goda uppväxtvillkor avgörande för barn och ungdomar. Alla skall erbjudas en fungerande och värdig ålderdom – man ska inte behöva ängslas över att bli gammal eller vara funktionsnedsatt i Vellinge kommun. När det behövs, vill Nya Listan att god hjälp och vård snabbt erbjuds av kunnig och motiverad personal, med respekt för individen, oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller kommunal regi.

Nya Listan arbetar för
• att säkerställa att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda
• att utveckla socialjouren så att den möter behoven och verkar proaktivt
• att säkerställa att Vellinge kommun erbjuder skydd och stöd i enlighet med kvinnors behov, genom att bl.a. utvärdera och ompröva befintliga samarbeten
• att alla skall känna sig trygga och lita på att man får hjälp när det gäller
• att erbjuda medborgarutbildning i hjärt-lungräddning (HLR) samt utöka spridningen av hjärtstartare
• att förbättra akutsjukvården med ständigt ambulansnärvaro dygnet runt, året runt
• att möta behovet av äldreboende och äldrevårdsboende
• att utveckla centrala boenden för både äldre och funktionsnedsatta i samtliga kommundelar
• att tillsätta ett tvärpolitiskt demensomsorgsråd för bättre vård av demenssjuka och stöd till anhöriga

Frågor rörande vård, stöd och hälsa hanteras politiskt inom omsorgsnämnden. Vår representant är Kristin Roos.

Utbildning

Nya Listan vill att alla skall trivas i skolan. Alla barn och unga har rätt att lyckas och utvecklas och det bör säkerställas att alla får det stöd och den stimulans de behöver. Detta är lika viktigt för de med särskilda behov som för högpresterande. Målet är att varje elev ska lämna grundskolan med godkända och konkurrenskraftiga betyg.
Nya Listan vill ställa högre krav på ledarskapet i skolan. Skolornas verksamhet ska bedrivas effektivt, utvecklande och målstyrt och alla lärare ska må bra på sin arbetsplats. Genom detta lägger vi grunden för att elevens nyfikenhet och lärarens kompetens skapar förutsättningar för att alla får de redskap de behöver för att kunna fortsätta lära och utvecklas genom livet.

Nya listan arbetar för
• att höja lärarnas status genom högre löner och utökad fortbildning
• att säkerställa att skollagen efterföljs när det gäller att möta varje enskilds elevs behov och rätt till stöd
• att skapa attraktiva och högkvalitativa gymnasieprogram
• att öka insatserna för arbetet mot diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing
• att alla kommunala skolor erbjuder frivillig läxhjälp
• att skolhälsovården utvecklas
• att förbättra skolmiljön – inomhus såväl som utomhus – och eftersträva att närproducerad och god mat serveras
• att kommunen ska ha som vision att 100 % av eleverna skall vara simkunniga efter tredje klass
• att marknadsföra de kommunala skolorna

Frågor rörande utbildning hanteras politiskt inom utbildningsnämnden. Vår representant är Madeleine Carlson Ahnell.

Natur- och kulturmiljö

Nya Listan vill att Vellinge kommun fortsätter att utvecklas positivt ur alla perspektiv. Denna utveckling måste ske med stor hänsyn till kommunens unika natur- och kulturvärden, där det allmännas intresse i alla sammanhang ska väga tyngre än enskilda exploatörers.

Miljöfrågorna bör genomsyra all verksamhet och finnas med i samtliga beslut som tas i kommunen. För att uppnå detta vill vi säkerställa spetskompetens genom en heltidsanställd kommunekolog. Det är också viktigt att den allmänna medvetenheten om miljöfrågor ökar.

På sikt vill vi separera miljönämnden från byggnadsnämnden och istället skapa en självständig miljönämnd.

Vi vill bevara samtliga orters karaktärer genom att omgående ta fram en detaljplan för de orter där detta saknas.

Vellinge kommun bör aktivt skydda känsliga naturområden från exploatering.
Exempelvis flertalet grönområden i Ljunghusen, Ålajorden i Skanör-Falsterbo, stadsparkerna i Falsterbo respektive Skanör samt området runt Hagarondellen i Skanör. Även vid Falsterbokanalen vill vi att miljön respekteras och att kommunikationen med havet bevaras genom att eventuell byggnation genomförs varsamt och i samklang med naturen.

Vi vill att Vellinge kommun arbetar strategiskt, metodiskt och med nödvändig expertis i frågor som rör översvämningsproblematik samt upprätta hög beredskap inför kommande havsnivåhöjningar och kraftigare stormar.

Nya Listan arbetar för
• att all energianvändning i kommunens olika verksamheter sker med fossilfria bränslen 2020
• att etablera minst en biogasstation samt flertalet laddningsstolpar för eldrivna fordon
• att genomföra en ekologisk kompetensutbildning för både politiker och kommunanställda
• att säkerställa dagvattenavrinning, avlopp och rent grundvatten i hela kommunen
• att säkerställa den biologiska mångfalden i våra olika naturområden
• att det genomförs en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att en bevarandeplan upprättas
• att en inventering av skyddsvärda träd görs och en bevarandeplan upprättas
• att främja gårdsbutiker och närproducerade livsmedel
• att bidra till utveckling av natur- och ekoturismen

Frågor rörande natur och miljö hanteras politiskt inom miljö- och byggnadsnämnden. Vår representant är Madeleine Carlson Ahnell
Läs vårt natur- och miljövårdsprogram på nyalistanivellinge.se/miljoprogram/

 Byggnation och stadsbyggnad

Nya Listan kräver att alla behandlas lika och rättvist, att sunt förnuft ska råda, att lagar och regler följs samt att det allmännas intresse ska går före enskilda exploatörers önskemål.

Det finns ett stort exploateringstryck på vår kommun. Därför måste det finnas en väl genomarbetad plan för hållbar exploatering. Alla exploateringsplaner ska etableras med största möjliga hänsyn till natur- och kulturvärden i syfte att bevara de unika områden och det känsliga djur- och fågelliv som finns i kommunens olika delar.

Nybyggnation skall ske utifrån genomarbetade behovsunderlag. Förtätning bör ske med omsorg om de boende, bygga på befintlig värdegrund och vara hållbart anpassat till kringliggande miljöer.

Nya Listan arbetar för
• att skapa en stadsbyggnadsstrategi för en hållbar och realistisk utveckling av Vellinge kommun
• att säkerställa att den pågående utvecklingen av Skanör, Falsterbo respektive Vellinge centrum, Skanörs hamn samt Falsterbokanalen sker behovsprövat och i samförstånd med kommuninnevånarna och befintligt förenings- resp. näringsliv
• att de olika orternas respektive karaktär bevaras genom att omgående planlägga de delar som idag saknar detaljplan
• att våra återstående natur- och grönområden hålls fria från exploatering
• att omedelbart stoppa utförsäljningen av kulturhistoriskt viktiga byggnader, så som våra stationshus
• att endast begränsad förtätning, om max tre våningar, sker söder om Östersjövägen i Höllviken
• att Vellinge kommun tar fram en plan för hur byggnation skall ske mer resurs- och kostnadseffektivt samt med förbättrade kvalitets- och hållbarhetskrav
• att instifta ett skönhetsråd som granskar detaljplaner och bygglovsärenden samt verkar som rådgivare åt kommunens verksamheter

Frågor rörande byggnation och stadsbyggnad hanteras politiskt inom miljö- och byggnadsnämnden. Vår representant är Madeleine Carlson Ahnell.

Läs vårt program gällande Falsterbokanalen på nyalistanivellinge.se/naringslivsprogram/falsterbokanalen
Ansvarig kontaktperson är Peter Johnsson, peter@lothar.se
• Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för gemensam medborgarservice samt ledamot i Vexab.

Trafik och infrastruktur

Nya Listan vill att trafikmiljön i Vellinge kommun ska vara säker och fungera smidigt oavsett om färden sker med tåg, buss, bil, båt, cykel eller till fots – året runt. Vellinge kommun måste anpassa trafikförhållandena i kommunen till den för årstiden rådande befolkningsmängden.

Vi vill utöka kollektivtrafiken för såväl kommuninnevånarna och besökare, som för miljöns bästa. Nya, bekväma och tysta bussar med förkortade restider ger fler människor anledning att lämna bilen hemma och i stället ta bussen.

Infrastrukturen måste tas i noggrant beaktande inför planerad exploatering. Kommunen måste säkerställa att planeringen av parkeringsplatser vid nybyggnation är realistisk, platsanpassad samt följer lager och regelverk.

Nya Listan arbetar för
• att förbättra busskommunikationerna inom hela kommunen
• att påskynda införandet av superbussar och matarbussar
• att ersätta befintlig rutt för buss 100 resp. 300, med en shuttlebuss som går i slinga runt Skanör-Falsterbo
• att bygga fler cykelbanor och cykelleder
• att verka för möjligheten att ta med cykeln på bussen
• att alla skolbarn tryggt kunna ta sig till och från skolan
• att verka för en väl fungerande färdtjänst
• att utreda om det ska införas lägre hastighet genom Ljunghusen
• att utreda möjligheten till minskning av antalet broöppningar under sommarperioden
• att utryckningsfordon med lätthet kan ta sig ner till våra stränder – särskilt Falsterbostranden
• att Sjögatan också fortsättningsvis blir en möjlig passage för allmänheten ner till Falsterbostranden
• att öka antalet åretruntöppna toaletter längs promenadstråk (primärt stränderna)
• att ordna fler och bättre parkeringsmöjligheter och platser för husbilar
• att parkeringsplatser tillhörande Strandhotellstomten följer detaljplan
• att kommunen ökar ambitionerna när det gäller renovering och utbyggnad av nätet för avloppsvatten
• att systemet med vägföreningar bibehålls, men utvecklas och
– att det blir rättvist i relation till de som bor vid vägar kommunen eller vägverket ansvarar för
– att kommunen tillskjuter betydligt större ekonomiska resurser
– att kommunen bekostar vägföreningarnas medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
– att lekplatser och swimmingpooler besiktigas regelbundet

Frågor rörande Trafik & Infrastruktur hanteras politiskt inom nämnden för gemensam medborgarservice. Vår representant är Peter Johnsson.

Kultur och fritid

Ett levande kulturliv tillhör grunden för ett hållbart samhälle. Nya Listans uppfattning är att konst och kultur bidrar till att forma och ge människor mening och stärker kommunens identitet. Idrott och friluftsliv, liksom kulturupplevelser, befrämjar välbefinnande och skapar relationer. Vi vill uppmuntra till god hälsa genom fysisk aktivitet oavsett förmåga, ålder och förutsättningar, samt arbeta mot att minska användandet av alkohol och droger.

Nya Listan arbetar för
• att kulturhistoriska byggnader och miljöer bevaras
• att främja konst i offentlig miljö, såväl inomhus som utomhus
• att stärka och utveckla samverkan mellan kulturliv och utbildning
• att ta fram en kultur- och fritidsstrategi samt tillhörande handlingsprogram
• att upphandlad kulturentreprenör utvärderas
• att tillsätta ett kultur- och fritidsråd med syfte att bredda innehållet, höja kvaliteten och öka medinflytandet
• att Kulturskolan får utökad närvaro på fler orter
• att etablera fler kreativa mötesplatser för barn och unga
• att inventera utbudet av studiecirklar och kultur- resp. fritidsföreningar
• att arbeta för att Strandbaden blir en öppen mötesplats med varierat och väl genomarbetat program
• att en utomhusscen etableras på Strandbaden
• att kallbadhus byggs i kommunal regi i Skanör-Falsterbo och vid Falsterbokanalen
• att utveckla och ta fram lättillgängliga naturgym

Frågor rörande Kultur & Fritid hanteras politiskt inom nämnden för gemensam medborgarservice. Vår representant är Peter Johnsson.

Publicerad 19 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge

Mons Krabbe lämnar Nya Listan

Kategori:Blandat

Mons Krabbe har blivit invald som suppleant i det nybildade partiet Borgerlig Framtids styrelse.

Att representera Nya Listan i Vellinge och vara engagerad i Borgerlig Framtids styrelse är svårt, då de båda partiernas politik skiljer sig åt i väsentliga frågor.

Mons lämnar därför Nya Listan.

Mons har valt att tillsvidare behålla sin plats i Kommunfullmäktige (andra ersättare), där han nu inte längre representerar Nya Listan i Vellinge.

För vidare information, vänligen kontakta Nya Listans gruppledare Rolf Erichs, på rolf.erichs@nyalistanivellinge.se.

 

 

 

Publicerad 9 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge

Öppet årsmöte och föreningsstämma

Kategori:Blandat

Vamt välkommen onsdagen den 18 maj, kl. 18 till Flommens Golfklubb, i Falsterbo

Agenda
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen
6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning
7. Beslut om stadgeändringar
– I punkt 3 föreslås en ny punkt 15, som anger att årsstämman ska fatta beslut om eventuell revidering av Nya Listans uppförandekod
– I punkt 3 föreslås en ny punkt 16, som anger att årsstämman vartannat år ska nominera tre ledamöter till Nya Listans Etiska råd
– I punkt 4 föreslås att sista stycket ändrats till att partiets förtroendevalda ska nominera en av de ordinarie ledamöterna till styrelsen
– I en ny punkt 8 föreslås att styrelseledamöter och förtroendevalda ska efterleva den uppförandekod som från tid till annan fastställts av årsmötet. Eventuellt brott mot uppförandekoden prövas av Nya Listans Etiska råd, bestående av tre personer, vilka väljs av årsstämman för en period av två år
8. Beslut om reviderat partiprogram
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
12. Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. En ordinarie ledamot ska vara fullmäktigeledamot.
13. Val av en revisor och en ersättare för denne
14. Val av valberedning
15. Övriga eventuellt förekommande val
16. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla
17. Motioner och förslag från styrelsen och medlemmarna
18. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
19. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
20. Årsmötet avslutas

Frågor (enligt punkt 17) skall skickas till styrelsen via mejl senast den 11 maj till: info@nyalistanivellinge.se . Skriv gärna ’Föreningsstämma – punkten 17” i ämnesraden.

Vi påminner om att medlemsavgift för 2016 behöver vara inbetald i god tid innan föreningsstämman för att du som medlem skall ha rösträtt.

Styrelsen
Caroline Le Bongoat
Peter Jonsson
Douglas Krook
Maria Lomholt
Anina Söderlund

Publicerad 7 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge

Skanör Falsterbo Classic Car Show

Kategori:Blandat

När Nya Listan stödde förslaget att utvidga Skanör Falsterbo Classic Car Show med ett s k race från 2016 bifogade vi en protokollsanteckning till beslutet i Kommunstyrelsen:

Nya Listan är positiv till att att stödja fortsatt planering för en utvidgning av Skanör Falsterbo Gran Turismo Show år 2016. Vi kräver dock för ett slutligt godkännande och stöd att en särskild säkerhetsplan tas fram av arrangörerna för att garantera säkerheten för personer och fast egendom utmed racevägen i Falsterbo, som kan godkännas av kommunen.

Rolf Erichs, Nya Listan i Vellinge

Publicerad 27 mars 2015 av Nya Listan i Vellinge

Öppet Årsmöte

Kategori:Blandat

Vi träffas onsdagen den 25 mars, kl. 18, Hotell Spelabäcken, Mellangatan 58, Skanör

Agenda

  1. Årsmötet öppnas
  2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
  3. Fråga om mötet behörigen utlysts
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen
  6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning
  7. Revisionsberättelse
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
  10. Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. En ordinarie ledamot ska vara fullmäktigeledamot.
  11. Val av en revisor och en ersättare för denne
  12. Val av valberedning
  13. Övriga eventuellt förekommande val
  14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla
  15. Motioner och förslag från styrelsen och medlemmarna
  16. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
  17. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
  18. Årsmötet avslutas

 

Frågor (enligt punkt 17) skall skickas till styrelsen via mejl senast den 18 mars till: info@nyalistanivellinge.se . Skriv gärna ’Föreningsstämma – punkten 17” i ämnesraden.

Vi påminner om att medlemsavgift för 2015 behöver vara inbetald i god tid innan föreningsstämman för att du som medlem skall ha rösträtt.

Skicka gärna inbjudan vidare till familj och vänner. Meddela gärna om du/ni kommer till info@nyalistanivellinge.se (helst inte senare än den 22:e mars).

Varmt välkommen!
Styrelsen
Lennart Bengtsson
Peter Jonsson
Douglas Krook
Maria Lomholt
Fredrik Ramel
Sophie Slettengren
Anina Söderlund

Publicerad 9 mars 2015 av Nya Listan i Vellinge

Folkpartiet har sålt ut sin heder

Kategori:Blandat

Folkpartiet i Vellinge försöker bygga upp dimridåer kring sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Man har aktivt gått in i ett samarbete med Sverigedemokraterna för att den vägen roffa åt sig så många arvoden som möjligt på övriga oppositionspartiers bekostnad. Det är de andre vice ordförandeposterna det handlar om. De har ingen politisk betydelse utan är en märklig och förlegad konstruktion för att ge oppositionen lite kompensation för de 80 procent av arvodena som går till de styrande Moderaterna.

Tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna föreslog vi Folkpartiet ett samarbete för en rättvis fördelning av dessa arvoden. Folkpartiet visade sin arrogans genom att inte ens besvara vår invit. Genom media kunde vi läsa att vårt förslag till samarbete var irrelevant. Folkpartiet hade uppenbart redan då kommit överens med Sverigedemokraterna.

Samarbetet med Sverigedemokraterna gav betydligt fler och större arvoden till Folkpartiet än en rättvis fördelning mellan alla oppositionspartier. Sverigedemokraterna höll igen sina arvodeskrav, då själva samarbetet med Folkpartiet i sig är en stor politisk triumf för partiet.

När Nya Listan, Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte lyckades få till stånd ett samarbete med Folkpartiet såg vi det som naturligt att även i denna fråga rösta på valberedningens förslag som inkluderade en relativt rättvis fördelning av andre vice ordförandeposterna. Vi hade förhoppningen att fler partier skulle välja denna linje som gav andre vice ordförandeposter till alla partier utom ett. Nämligen Miljöpartiet.

Vi gick ifrån denna linje när vi insåg att den etablerade FP/SD-pakten var ett faktum.

Folkpartiet slår nu vilt omkring. Först ljuger man i Sydsvenskan och påstår att ingen överenskommelse finns. När man sedan blir överbevisad, genom att Sverigedemokraterna bekräftar pakten, skyller man på än den ene, än den andre för att stackars Folkpartiet tvingades till detta samarbete.

Faktum kvarstår! Folkpartiet i Vellinge har förrått de liberala idéer som moderpartiet står för. Man har gjort det för att roffa åt sig oppositionsarvoden på sammanlagt 1.328.000 kr av totalt 1.640.000 kr för kommande mandatperiod. Priset blev två andre vice ordförandeposter till Sverigedemokraterna och partiets heder. Nu är frågan vad moderpartiet säger?

Rolf Erichs
Gruppledare

 

Publicerad 15 december 2014 av Nya Listan i Vellinge

Anförande vid budgetdebatten i KF den 26 november

Kategori:Blandat

Vår budget utgår från oförändrad skatt för år 2015.  För att finansiera våra förslag vill vi genomföra en produktivitetshöjning och ta bort en del direkt slöseri i den moderata budgeten.

Förutom att banta administrationen med 1 Mkr vill vi till exempel ta bort arbetsutskotten, då deras verksamhet innebär en hel del dubbelarbete. Vi vill också ta bort produktionsutskottet.

I gengäld vill vi inrätta en särskild Miljönämnd, då miljöfrågorna inte bara handlar om byggfrågor.

Vi har sett exempel på hur miljöfrågorna har fått stå tillbaka för byggfrågorna i nämnden. Vi anser att miljöfrågorna är inte bara förknippade med byggnation utan bör löpa som en röd tråd genom hela kommunen.

Dessa våra argument för detta är lustigt nog samma som Moderaterna och Folkpartiet använder som skäl för att bibehålla tingens ordning. Skillnaden är att argumenten logiskt sett borde ha fått dem att gå på vår linje. Erfarenheten av styvmoderlig behandling av miljöfrågor i nämnden är ett annat viktigt skäl.

Vi kräver ytterligare sänkt avfallstaxa och vi har i andra sammanhang utförligt motiverat att detta är möjligt och t o m nödvändigt för att följa lagen. Moderaterna tar ut en för hög taxa. Sänkningen bör enligt våra uträkningar bli närmare 700 kr om året för ett genomsnittshushåll. En bra uppmuntran till alla invånare som bidragit till denna sänkning med en effektiv sopsortering.

Vår största satsning vill vi göra på skolan. Vårt mål är att Vellinge kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa skola.

 • Vi bedömer att lärarlönerna behöver höjas för att förbättra rekryteringsmöjligheterna.
 • Vi vill förstärka ledarskapet i skolorna.
 • Alla skolrestauranger ska vara KRAV-certifierade.
 • Vi vill förbättra flera skolors utemiljöer.
 • Vi vill förstärka skolhälsovården.
 • Vi vill också lägga resurser på marknadsföring av de kommunala skolorna och med det lyfta fram fördelarna med de kommunala skolorna. Dessutom konkurrerar Sundsgymnasiet med skolor utanför kommunen.
 • Vi vill utöka stödet för de elever som är i behov av särskilt stöd, så att kommunens skolor uppfyller skollagens krav.
 • Vi vill öka tryggheten genom ökat samarbete mellan socialtjänst, polis, skola och kommunen inte minst för att förebygga drogmissbruk.
 • Vi vill utreda möjligheterna till ytterligare satsningar på idrotts- och fritidsanläggningar. Även detta ger tryggare ungdomar och vi får en attraktivare kommun för barnfamiljer att flytta till.

Nya Listan är fortfarande den enda partiet i Vellinge med ett eget Näringslivsprogram i kommunen. Centrumutveckling är en del i detta program.

 1. Vi vill satsa aktivt på att få företag att flytta hit. Till exempel; varför köra till Malmö när man kan ha kontor i Vellinge?
 2. Vi vill lyfta fram det viktiga lantbruket och redovisar en rad möjligheter på detta område.
 3. I Skanörs hamn vill vi få igång en ny satsning på Badhytten,
 4. Vi stöder planerna på Kallbadhuset och en uppfräschning av hamnen. Vårt mål är en levande hamn för invånare, båtfolk och turister.
 5. Vi vill locka företag att etablera sig i hela kommunen men främst i Vellinge tätort. Det skulle vitalisera centrum och skapa ytterligare underlag för affärer och restauranger.
 6. Vi vill renodla och förstärka marknadsföringen av kommunen kring de frågor där vi sticker ut och kan erbjuda något unikt som vår miljö, ett mecka för hästfolk och fågelintresserade, fem fantastiska golfbanor och slutligen sol vind och vatten att uppleva på fantastiska stränder. I stället för att lägga alla pengar på löner och arvoden vill vi använda resurserna till en aktiv marknadsföring av kommunen.
 7. Vi stöder satsningen på ett Naturum på Strandbaden. Men det går inte motivera hela Strandbaden med en Naturrum. Målet måste vara att få en verksamhet på Strandbaden som är ändamålsenlig och som i det långa loppet går ihop. Därför har vi föreslagit att en utredning görs kring möjligheterna att skapa ett hotell i anslutning till Strandbaden. Naturligtvis då inte i kommunens regi. En idé skulle vara att erbjuda de som vill bygga på den naturkänsliga Strandhotellstomten i Falsterbo att i stället bygga hotell vid Strandbaden.

Kommunen bör ta över aktuella delar av Falsterbokanalen! Målet ska vara att skapa en bra miljö för

 • våra invånare
 • båtfolket inklusive t ex sjöräddning och scouter
 • turism

Vi anser övergripande att vi bör undvika både vård och skolföretag som sätter i system att inte betala skatt i Sverige. Det är stötande med företag som lever på skattepengar och som samtidigt sätter en ära i att inte själva betala skatt i Sverige.

Vi har länge krävt att kommunen ska se över mål och strategier för våra bolag och för vårt fastighetsägande. Varför har vi två fastighetsbolag, medan en stor del av kommunens fastigheter ägs direkt av kommunen? Kan vi lägga ut mer på entreprenad till privata företag, som till exempel funktionen som husvärdar etc. Behöver vi Vexab, när man inte aktivt använder bolaget för centrumutveckling?

Är det kanske bättre att sälja Vexab för att få resurser till nödvändiga investeringar i Falsterbokanalen?

Vi vill också öka takten att bygga fler äldreboenden, då bristen på platser är akut. Ett område, inom vilket vi kunde ha varit bättre.

Vi vill öka takten på hyresbostadsbyggandet.  En bostadskö på 3 500 personer talar sitt tydliga språk! Processen att få fram fler lägenheter är för trög – delvis beror det på staten men även här i kommunen tar det för lång tid att komma till skott.

Ja mina damer och herrar det krävs krafttag, omtag och nytänkande inom många områden i denna kommun. Vår budget ska ses som en startsignal för detta förnyelsearbete!

Jag yrkar bifall till Nya Listans budgetförslag.
Rolf Erichs
Gruppledare

Publicerad 14 december 2014 av Nya Listan i Vellinge

Varför har Nya Listan valteknisk samverkan med MP och S?

Kategori:Blandat

Anledningen till att vi har ingått en valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Socialdemokraterna är att Nya Listan tjänar på detta samarbete. Vårt parti får representation i samtliga nämnder i kommunen.

Vi hjälper också demokratin lite på vägen genom att det blir en rättvisare fördelning av platserna i nämnder och styrelser. Vi binder över huvud taget inte upp oss för ett politiskt samarbete med S och MP.

Valteknisk samverkan är en möjlighet som lagstiftarna har gett partier i landets kommuner för att balansera orättvisor som kan komma att uppstå i valresultatet.

Som de flesta vet har Vellinge kommun en mycket orättvis valkretsindelning, som gynnar de största partierna och som på olika sätt missgynnar och slår hårt mot andra partier. Våra väljare vill att vårt parti ska ha så goda förutsättningar som möjligt att verka i kommunen och representera väljarna i de frågor, som vi har gått till val på.

Tack vare en valteknisk samverkan med S och MP får Nya Listan egen representation i Kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Utan valteknisk samverkan hade vi bara funnits i Kommunstyrelsen, trots att vi fick fler väljare i år än vid förra valet. Vår valtekniska samverkan är avslutad, när valen till nämnder och styrelser är klara i kommunfullmäktige den 10 december i år.

De som hårdast kritiserat oss för denna samverkan är Moderaterna och Folkpartiet. Efter en viss tillnyktring väljer Moderaterna och Folkpartiet ironiskt nog själva att inleda en valteknisk samverkan. Moderaterna inledde därmed ett samarbete med det parti, som mer än något annat parti i valrörelsens slutskede ibland med lånta fjädrar, ibland dessutom inte särskilt väl underbyggt och rättvist, kritiserade dem.

Deras valtekniska samverkan kan vi inte ha synpunkter på. Vi talar om vår valtekniska samverkan som att ge demokratin en liten hjälp på vägen. Folkpartiet kallar sitt samarbete med Moderaterna för återställaren. Vi har alla våra associationer.

I vår överenskommelse med Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger ingen politisk samverkan. Den är däremot en effektiv möjlighet att undvika att Moderaternas valresultat på 48 procent, som gav 51 procent av fullmäktigemandaten inte dessutom skulle ge Moderaterna mer än 60 procent av nämndplatserna. För så slår det!

Nya Listan i Vellinge är ett liberalt parti. Vi stöder Moderaternas ambition att hålla en oförändrad skatt till skillnad från Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som vill höja skatten. Vi kritiserar Moderaterna för att allt för mycket gynna sig själva med höga arvoden. Vi kritiserar Moderaterna för att man har svårt att hålla i pengarna, vilket i det långa loppet kan utgöra ett hot mot oförändrad skatt. Inom miljöområdet, som inte är Moderaternas bästa gren, är vi mycket kritiska.

Vi angriper dessutom Moderaterna för att dom efter ett allt för långt maktinnehav har blivit politiskt arroganta och tar gärna demokratiska genvägar. De förstår inte vad vi talar om, när vi hävdar att ett samhälle måste bygga på rättvisa. Samtidigt har vi förhoppningar om att när en ny generation Moderater tar vid, då ska vi se förbättringar på dessa områden.

Tyvärr har dessa förhoppningar ännu så länge kommit på skam!
Rolf Erichs Gruppledare Nya Listan

Publicerad 13 december 2014 av Nya Listan i Vellinge

Vi bjuder in FP till rättvis fördelning

Kategori:Blandat

Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har vi erbjudit Folkpartiet att dela på fem andre vice ordförandeposter. Det avser dels Kommunstyrelsen och dels fyra nämnder. Det är poster som ska tillfalla oppositionen och Moderaterna kommer vid omröstningen att lägga ner sina röster.

Erbjudandet innebär att Folkpartiet kan välja mellan att antingen ta de fyra andre vice ordförandeposterna i Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Nämnden för Gemensam Medborgarservice och Miljö- och Byggnadsnämnden eller att ta andre vice ordförandeposten i Kommunstyrelsen.

Detta är ett sätt att fördela dessa poster rättvist tillsammans med Folkpartiet. De fyra partierna Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Nya Listan har tillsammans 19 av de 51 platserna i kommunfullmäktige.

Folkpartiet kommer den 19 november att meddela om man är beredda att anta erbjudandet eller om man istället kommer att förlita sig på att få stöd för sina kandidater från Sverigedemokraterna.

 

 

Publicerad 15 november 2014 av Nya Listan i Vellinge