Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Artiklar i kategorin 'Kommunfullmäktige'

Blogg » Kommunfullmäktige »

Peter Jonsson ny fullmäktigeledamot för Nya Listan

Pressmeddelande 2014-10-07

Peter Jonsson ny fullmäktigeledamot för Nya Listan

Bolagsjuristen Peter Jonsson, Ljunghusen blir ordinarie ledamot i kommunfullmäktige för Nya Listan i Vellinge, sedan Anina Söderlund beslutat sig för att avsäga sig sin plats. Rickard Omfors har beslutat sig för att avsäga sig sin ersättarplats. Därmed blir Jessica von Platen, Skanör samt Mats Uneland, Höllviken Nya Listans ersättare i fullmäktige.

Anina Söderlund har drivit miljö- och klimatfrågorna hårt. Hon har räddat betydande park- och allmänningsområden från bebyggelse, drivit kravet att konkurrens mellan privata och offentliga aktörer ska ske på lika villkor samt krävt att avfallstaxan ska sänkas bl a på grund av att kommunen under flera år lagvidrigt överdebiterat kommunens invånare. Anina Söderlund sitter kvar i partiets styrelse.

Rickard Omfors har varit partiets talesman i utbildningsfrågor – ett område som omfattar en stor del av kommunens budget. Han har också varit partiets IT-expert. Genom idogt arbete har han påverkat kommunens bredbandspolitik i positiv riktning. Han har också verkat för lägre politikerarvoden och för ökad öppenhet i kommunen.

– Anina och Rickard kommer att lämna ett stort tomrum efter sig i vår fullmäktigegrupp efter att i fyra år suttit som två av våra ordinarie ledamöter. Samtidigt respekterar jag deras beslut, säger Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan i Vellinge.

Nya Listan i Vellinge har 3 ordinarie platser i kommunfullmäktige och 2 ersättarplatser.

För ytterligare information kontakta Rolf Erichs, 0708-30 93 17 alternativt Peter Jonsson 0705-29 25 00.

Publicerad 8 oktober 2014 av Nya Listan i Vellinge

Remissvar från Utbildningsnämnden för Naturvårdsprogram Vellinge kommun

Reservation till förmån för eget nedanstående yrkande

Yrkande avseende remissvar från Utbildningsnämnden för

Naturvårdsprogram Vellinge kommun.

22 september 2014

Ärendets dnr: Un 2014/242

Un 8

Kommunen beslutade 2009 att ta fram ett naturvårdsprogram som skulle vara vägledande för översiktsplanen och vara en hjälp för invånare och politiker att förstå vikten av att värna och vårda naturen. Arbetet med Naturvårdsprogrammet påbörjades först 2012.

Länsstyrelsens beslut att ge statligt bidrag till projektet vilade bl.a. på att Skånes Ornitologiska förening, Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Måkläppsföreningen skulle medverka i och medfinansiera projektet. Men dessa tre ideella föreningar vill inte ställa sig bakom den föreliggande remissversionen. De hävdar att versionen är ofullständig eftersom stora delar av bakgrundsbeskrivningarna har strukits utan deras medverkan, att den innehåller en mängd faktafel och att informationen i flera avsnitt inte stämmer med verkligheten.

Naturvårdsprojektets syfte är att vara ett värdefullt dokument för Vellinge kommun och ge politikerna underlag att fatta kloka och hållbara beslut så att vår unika natur och miljö bevaras för framtiden. I kommunhuset saknas nödvändig biologisk och ekologisk kompetens varför det är av stor vikt att man lyssnar på och respekterar de deltagare i arbetsgruppen som har den kompetens som krävs för att ta fram ett sådant dokument.

Nya Listan anser att, i det fortsatta arbetet med Vellinge kommuns Naturvårdsprogram, måste man börja med att backa, rätta till och göra om, vilket innebär att också tidsplanen måste ses över. Det dröjde tre år från beslut till att arbetet ens påbörjades. Naturvårdsprogrammet är alltför viktigt för att det ska forceras fram med ett undermåligt resultat som följd och som sakkunniga i arbetsgruppen inte ställer sig bakom. I arbetet med att ta fram ett Naturvårdsprogram värt namnet och syftet, är det också av största och avgörande betydelse att den gedigna biologiska och ekologiska kompetens som de medverkande ideella föreningarna erbjuder gratis, respekteras och tas tillvara.

Nya Listan anser att Naturvårdsprogrammet i sitt nuvarande utförande är undermåligt och anser därför att Utbildningsnämnden inte ska ta ställning. Projektgruppen bör, innan det skickas ut på remiss igen, återföra temadelen med bakgrundsbeskrivningar samt korrigera faktafel och missvisande formuleringar och man bör i det fortsatta arbetet använda sig av den kompetens som representanter från SkOF, FNF och Måkläppsföreningen erbjuder. Detta innebär att tidsplanen för projektet ännu en gång måste ses över.

Rickard Omfors

Ledamot i Utbildningsnämnden

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 21 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Politik och politik!?

”Ni har ju ingen egen politik” svarade Lars-Ingvar Ljungman (M), då han tackade nej till Nya Listans inbjudan till en politisk debatt partierna emellan.
”Ni säger ju bara nej till allting och det har ni rikligt med tillfällen att göra i kommunfullmäktige”.

Sanningen är en annan !

Under den gångna mandatperioden har Moderaterna börjat göra till vana att stjäla delar av eller hela förslag från Nya Listan och i viss mån från övriga oppositionen. Först möts förslaget av tystnad, skepsis eller nedgörande kritik, för att senare dyka upp som ett moderat förslag, lätt sminkat eller till och med helt osminkat!
Det mest iögonfallande exemplet är när kommunfullmäktige (2011-09-14) under agendans §10  antar ”det moderata förslaget” att påbörja en utredning av Vägföreningarna. Under §11 behandlas Nya Listans motion, inkommen 2011-08-26, att göra en utredning av Vägföreningarna. Nya Listans motion avslås med motiveringen att ”en utredning redan  (för en minut sedan, förf.anm.) är tillsatt”!
Till listan av stulna eller ”kidnappade” förslag kan läggas sänkning av avfallstaxan, återtagande av färdtjänsten, stöd till Livräddarna m.fl.
Den pragmatiske politikern kan säga – va bra! De lyssnar ju på oss och lägger förslag med innehåll i vår riktning. Det hade dock varit mer klädsamt och definitivt bra för den demokratiska processen om majoriteten hade kunnat hantera förslag på ett konstruktivt sätt oavsett var de kommer ifrån.
Moderaternas agerande verkar emellanåt vara väldigt händelsestyrt och man kan ifrågasätta om politiken i alla delar är genomtänkt och sammanhängande.
Så vem är det som har en egen politik??
Under kommande mandatperiod kommer Nya Listan att fortsätta kämpa för ökad närdemokrati, för att utveckla den politiska debatten, tillvarata kommuninvånarnas intressen och öka rättvisan i den politiska processen.
Rösta på Nya Listan i Vellinge
– Ett liberalt parti för ökad närdemokrati

Publicerad 2 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Livräddarna behöver bli fler

2014-08-10 Höllviken
Motion: Hjälp Falsterbonäsets Livräddare så att de kan bli fler
Vi är många som vill att bevakning skall ske också i övriga kommundelar
( inte bara i Skanör) med tanke på hur pass välbesökta våra övriga stränder är.
Säkerheten är eftersatt på stränderna.
Det skulle innebära en i sammanhanget och för möjligheterna att rädda liv låg
kostnad att utöka med fler livräddare. Det är också ett viktigt och utvecklande
sommarjobb för våra ungdomar.
Livräddarna gör ett mycket bra arbete på Skanörs Havsbad vilket uppskattas av alla
som besöker denna strand. Livräddarna är en kvalitetsstämpel och visar både
kommuninvånare och besökare att Vellinge kommun står för omtanke.
Nya Listan lade redan 2011-05-18 en motion om att Livräddarna skulle få mer pengar
för att kunna expandera genom att få behålla 100 % av parkeringsintäkterna.
Motionen avslogs.
Livräddarna fick däremot en garanterad summa på 150 000 kr men denna summa
täcker inte kostnaderna för en expansion med bevakning av samtliga välbesökta
stränder i kommunen.
Ett sätt att finansiera kostnaderna för en tätare livräddarebevakning, kan vara att höja
de relativt låga parkeringsavgifterna.
Våra stränder (3 st. har Blå Flagg) har ett högt turistvärde och med livräddarna på
plats så blir det ännu högre säkerhet och kvalitet.
Många andra kommuner satsar på förebyggande åtgärder
– det borde även Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att
understödja Falsterbonäsets Livräddare genom samarbete och ekonomiskt utökat
stöd, så att dessa kan etablera sig också i Falsterbo, Ljunghusen och
Kämpinge (Höllviken). Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.
Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamöterna
Rickard Omfors
Anina Söderlund

Se vår motion från 2011-05-18

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Förbättra strandskötseln

2014-08-10 Höllviken
Motion: Förbättra strandskötseln
Vellinge kommuns stränder tillhör Sveriges finaste (målet är att ha Sveriges bästa
stränder) och är berömda långt utanför landets gränser. Tre av stränderna har fått
den attraktiva utmärkelsen Blå Flagg för sin vattenkvalitet, säkerhet, service och
miljöinformation, en utmärkelse som måste sökas på nytt varje år.
Trots strändernas popularitet och betydelsen dessa har för kommunen som
boendekommun och besöksmål, har inte strandskötseln fungerat fullt under
sommaren.
I Höllviken har det varit mycket sopor på Kämpingestranden.
Soptunnorna har varit överfulla.
Med bättre renhållning blir stränderna ännu attraktivare för boende och besökare och
möjligheten att bibehålla den viktiga Blå Flagg-utmärkelsen ökar.
Många andra kommuner satsar på förebyggande miljöåtgärder – det borde även
Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att förbättra
strandskötseln på Kämpingestranden.
Eventuella förslag till åtgärder som presenteras i utredningen, bör prövas också i
övriga kommundelar för att uppnå bättre strandskötsel i hela kommunen.
Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.

Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamot
Rickard Omfors

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

SD-Debatt

2014-07-30

 

Karl-Johan Persson
Sverigedemokraterna
Vellinge kommun
vellinge@sverigedemokraterna.se

 Inbjudan

Nya Listan inbjuder enlighet med ert tidigare svar på inbjudan, Sverigedemokraterna i Vellinge kommun till en valdebatt med undertecknad om Vellinge kommuns viktigaste frågor just nu, onsdagen den 3 september kl 19.00 i Vellinge. Passar inte dagen är vi villiga att ändra till ett annat datum. Lokal kan vi gemensamt komma överens om. Eventuellt övriga krav är vi också beredda att diskutera.

Omsorgspolitik inklusive invandrarfrågor, skolpolitik och ekonomisk politik är ämnen som vi anser bör ingå i debatten.

Om svar anhålles senast den 11 augusti 2014 till rolf.erichs@nyalistanivellinge.se.

Vänliga hälsningar

Rolf Erichs

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 31 juli 2014 av Rolf Erichs

Livräddarnas räddning?

Hjälp Falsterbonäsets livräddare så att de kan bli fler.

Vi är många som vill att bevakning skall ske också i övriga kommundelar (inte bara i Skanör)  med tanke på hur pass välbesökta våra övriga stränder är. Säkerheten är eftersatt på stränderna.

Det skulle innebära en i sammanhanget och för möjligheterna att  rädda liv låg kostnad att utöka med fler livräddare. Det är också ett viktigt och utvecklande sommarjobb för våra ungdomar.

Även underhållet kan bli ännu bättre med t.ex. återvinningsmöjligheter av glas och burkar och inte bara den vanliga soptunnan. Det är mycket tråkigt att se sopor/annat på stränderna då soptunnorna är överfulla eller att det inte finns tillräckligt många.

Frågan är när Vellingemoderaterna kommer att förstå även detta (lyssna på alla som vill ha detta). Att Eric Q (M) inte lyckats få med sina partikamrater på detta är intressant (med tanke på artikeln). http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/tusentals-badare-i-skanor/

Livräddarna gör ett mycket bra arbete på Skanörs Havsbad vilket uppskattas av alla som besöker denna strand. Livräddarna är en kvalitetsstämpel och visar både kommuninvånare och besökare att Vellinge Kommun står för omtanke.

Nya Listan lade redan 2011-05-18 en motion om att Livräddarna skulle få mer pengar för att kunna expandera genom att få behålla 100% av biljettintäkterna.

Motionen avslogs.

Livräddarna har fått mer pengar men det räcker inte. Självklart ska man redovisa sina kostnader m.m för att kunna ta del av kommunens finansiering och/eller från parkeringsintäkterna.  Om man anser att man kan höja parkeringsavgifterna för att minska köerna/trängseln och detta kan ge högre intäkter som kan användas för fler livräddare. Våra stränder (3 st har blå flagg ) har ett högt turistvärde och med livräddarna på plats så blir det ännu högre säkerhet och kvalitet.

http://www.blaflagg.org/index.htm

Som kommunfullmäktigeledamot kommer jag och partiet att fortsätta driva denna fråga  så att Livräddarna ska kunna etablera sig i Falsterbo, Kämpinge (Höllviken) och i Ljunghusen. Livräddarna kan även vara med i olika skolprojekt så att fler blir utbildade i badvett.

Kan andra kommuner satsa på förebyggande åtgärder så kan även Vellinge Kommun göra detta.

Tidigare kring frågan:

Motion 2011-05-18: 

http://www.nyalistanivellinge.se/motion-om-att-falsterbonasets-livraddare-ska-fa-behalla-100-av-biljettintakterna-fran-kommunens-arrendeparkeringar/

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/nya-listan-vill-ha-sakrare-strander/

http://www.nyalistanivellinge.se/livraddarnas-raddning/

Publicerad 29 juli 2014 av Nya Listan i Vellinge

Regler, lagar och bristande resurser försvårar flyktingbarnens integration

Publicerad 23 juli 2014 av Rolf Erichs

Nyhetsbrev Nr 14

Nyhetsbrev Nr 14

 

Rapport från Kommunfullmäktige (KF)
Nya Listan är emot dubbla arvoden.

Arvodesfrågan fortsätter att vara ett hett ämne

För fyra år sedan var Nya Listan tämligen ensam om att kritisera kommunstyrelsens (KS) ordförandes astronomiska arvoden. Idag är alla partier engagerade i frågan, men det var på Nya Listans förslag som beredningen av arvoden kom till och inte som det har påståtts som ett initiativ från Moderaterna. Men det är vackert så att man gick med på att tillsätta beredningen.
Nya Listan yrkar bifall till att KS-ordförandes maxarvode ska vara 72 500 kr i månaden eller som det uttrycks i vår reservation ”utgöra 90 procent av det fastställda grundbeloppet.”

Vi är nöjda med att ha fått ner KS-ordförandes arvode från astronomiska 125 000 kr 2009 till nu drygt
80 000 kr i månaden. Samtidigt har vår entydiga linje varit att Vellinge kommuns KS-ordförande ska inte ha ett högre arvode än hennes motsvarighet i den 10 gånger större kommunen Malmö. Det utmanar löjet och skickar fel signaler till de som bekostar arvodet nämligen skattebetalarna.
Länge har Moderaterna fått invånarna att tro att det är tack vare deras fögderi som skatten i Vellinge är låg. Därför skulle det ge dem rätt att ta ut extra höga arvoden. Men detta är fel. Det är det goda skatteunderlaget i Vellinge precis som i Lomma som möjliggör en låg skatt.
Vi är därför också ytterst måna om att 80 000 kr är maxarvode för KS-ordförande och inte kan kompletteras med andra arvoden i form av ersättningar för styrelseuppdrag i kommunala bolag.

Ett vattenhål mindre.

Varför ignorerades Surfhyddan i Kämpinge?

I en interpellation till KS-ordföranden refererade Nya Listans Anina Söderlund till ett reportage i Lokaltidningen där det konstaterades att kommunen inte gjort något för att, som utlovat, rädda Surfhyddan i Kämpinge. Inblandade skyller på varandra. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkesson säger i artikeln att han inte känner till att detta varit en aktiv fråga att behandla. Ordagrant säger han att det kan vara så att önskemålet inte nått rätt person.
Den 11 september 2013 ställde Nya Listan en interpellation till dåvarande kommunstyrelseordföranden Lars-Ingvar Ljungman (M), om han var beredd att hjälpa till att rädda Surfhyddan – alltså för trekvarts år sedan. Här frågade vi och begärde att han skulle ingripa för att rädda Surfhyddan. Vi refererade då också till att möjlighet hade hittats för att komma till en positiv lösning.

Lars-Ingvar Ljungman svarade:
”Frågan har varit uppe och jag har svarat ja – kommunen är beredd att medverka till en lösning så att kiosken kan vara kvar på stranden.”
Vi upplevde att det korthuggna svaret andades ”lägg er inte i det här, vi har full koll”, vilket ju trots allt var positivt sett till vad vi ville åstadkomma.
Ändå förde han, enligt Folkesson, inte löftet vidare till sina tjänstemän – ett löfte som Ljungman framfört här i kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige. Det är riktigt dåligt att inte hålla vad man lovat. Det passiviserar frågan effektivt! Bättre hade varit att säga som det är, ”vi Moderater prioriterar inte Surfhyddan i Kämpinge”. Då hade vi övriga, som kämpar för Surfhyddan, kunnat gå vidare och söka hitta andra lösningar. Men tyvärr lade Lars-Ingvar Ljungmans löfte en död hand på hela frågan. Han brydde sig inte ens om, efter löftet i fullmäktige, att informera sina närmaste tjänstemän.

Anina Söderlund kämpar för bevarandet
av Ljungskogens grönområden.

Exploatering av grönområden i Ljunghusen

På senaste KF-mötet interpellerade Anina Söderlund angående förslaget om ”utveckling av Ljungskogenområdet” från AB Ljungskogens Strandbad som inkom till kommunen i december förra året, med innebörden att omvandla grönområden i Ljungskogen till 24 byggbara tomter á 2000 – 3200 m2.

Under våren kommer ett tillrättaläggande av ”ryktesspridning” från Anna Mannfalk, i egenskap av ordförande i Höllviken-moderaterna, att ”någon ansökan om planbesked inte har inkommit från Bolaget och det finns ingen vilja från moderaternas sida i nuläget att bevilja AB Ljungskogens Strandbad planbesked för att pröva möjligheten att konvertera parkmark till tomtmark enligt förslaget”.
Kommunens handläggare hävdade å andra sidan att det hade ”inkommit en ansökan om planläggning från ”bolaget” motsvarande ett antal tomter i Ljungskogen.

Samme tjänsteman menade dock att beredning av ansökan inte skulle kunna påbörjas förrän senare i höst pga nuvarande höga arbetsbelastning, men sedan lämnade plötsligt kommunen beskedet att man ”avskrivit ärendet, då Bolaget inte meddelat att de tänker gå vidare med en prövning om planbesked”.
Dessa motstridiga uppgifter från moderata politiker och tjänstemän, har återigen skapat oro bland Ljungskogenbor för att kommunen ska välja att gynna ett enskilt bolag på bekostnad av ”ett unikt område som torde sakna motsvarighet i landet” (som kommunen själv uttryckt det).

Nästa KF-möte äger rum onsdagen den 24 september kl 18.00. Följ gärna mötet direkt eller lyssna i efterhand.

Politiken beslutas i kommunfullmäktige.
Aktuella frågor

Detta prioriterar Nya Listan inför nästa år:
Nya Listan yrkar på oförändrad skatt för år 2015. För att finansiera de förslag vi föreslår har vi en s k produktivitetshöjning under de närmaste åren. Vi utgår från att en upphandling av tjänster som Serkon står för betyder lägre kostnader för administrativa tjänster, då ingen upphandling har skett på 8 år. Vi vill lägga ner produktionsutskottet då det uppenbarligen har ytterst få ärenden att behandla som kan beredas av andra organ. Vi har sedan vi kom in krävt lägre arvoden för främst Kommunstyrelsens ordförande. När vi första gången tog upp den frågan hade vi inte mycket stöd från övriga partier, men nu gläds vi över att alla är engagerade i denna fråga.Det är kanske ingen överraskning att vi kräver sänkt avfallstaxa och vi har i andra sammanhang utförligt motiverat att detta är möjligt och t o m nödvändigt för att följa lagen. Sänkningen bör enligt våra uträkningar bli närmare 700 kr om året. En bra uppmuntran till alla invånare som bidragit till denna sänkning med en effektiv sopsortering.
I vårt förslag har vi också införandet av en särskild Miljönämnd, då vi anser att miljöfrågorna är inte bara förknippade med byggnation utan bör löpa som en röd tråd genom hela kommunen.
Vår största satsning vill vi göra på skolan. Vårt mål är att Vellinge kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa skola.• Vi bedömer att lärarlönerna behöver höjas för att förbättra rekryteringsmöjligheterna.
• Vi vill förstärka ledarskapet i skolorna.
• Alla skolrestauranger ska vara KRAV-certifierade enligt nivå 3 (högsta)
• Vi vill förbättra flera skolors utemiljöer.
• Vi vill också lägga resurser på marknadsföring av de kommunala skolorna och med det lyfta fram fördelarna med de kommunala skolorna. Dessutom konkurrerar Sundsgymnasiet med skolor utanför kommunen.
• Vi vill utöka stödet för de elever som är i behov av särskilt stöd, så att kommunens skolor uppfyller skollagens krav.
• Vi vill öka tryggheten genom ökat samarbete mellan socialtjänst, polis, skola och kommunen inte minst för att förebygga drogmissbruk.
• Vi vill utreda möjligheterna till ytterligare satsningar på idrotts- och fritidsanläggningar. Även detta ger tryggare ungdomar och vi får en attraktivare kommun för barnfamiljer att flytta till.

Nya Listan vill lyfta fram det viktiga
lantbruket.

Nya Listan var först med ett eget Näringslivsprogram i kommunen. Centrumutveckling är en del i detta program. Vi vill börja satsa aktivt på att få företag att flytta hit. Vi vill lyfta fram det viktiga lantbruket och redovisar en rad möjligheter på detta område.
I Skanörs hamn vill vi bredda vägen för en ny satsning på Badhytten.
Vi stöder planerna på Kallbadhuset och en uppfräschning av hamnen. Målet är en levande hamn för invånare och turister.
Vi vill locka företag att etablera sig i hela kommunen men främst i Vellinge tätort. Det skulle vitalisera centrum och skapa ytterligare underlag för affärer och restauranger.
Vi stöder satsningen på ett Naturum på Strandbaden. Men det går inte motivera hela Strandbaden med ett Naturum. Målet måste vara att få en verksamhet på Strandbaden som är ändamålsenlig och som i det långa loppet går ihop. Därför har vi föreslagit att en utredning görs kring möjligheterna att skapa ett hotell i anslutning till Strandbaden. Naturligtvis då inte i kommunens regi.

Kommunen bör ta över aktuella delar av Falsterbokanalen och bli herre i eget hus! Målet måste vara att skapa en bra miljö för våra invånare, för båtfolket och för turism. Bostadsbyggandet får inte tränga undan allt det andra. Då löser vi finansieringen men får inget tillbaka till invånarna för vår finansiering.
Vi anser övergripande att vi bör undvika både vård- och skolföretag som sätter i system att inte betala skatt i Sverige. Det är stötande med företag som lever på skattepengar, men som sätter en ära i att inte själva betala skatt i Sverige.

I vår budget som den ligger idag förordar vi LOV (Lagen Om Valfrihet). Vi gör det av valfrihetsskäl, men frågan är om inte valfriheten kan bli minst lika stor genom att upphandla ett vårdföretag. Valet av företag är kanske mindre viktigt för den enskilde. Däremot är det viktigt att det fungerar med den enskilde vårdgivaren. Hit bör valfriheten koncentreras, varför vi inför den slutliga budgeten kan komma att ändra vårt ställningstagande vad avser LOV.

Vi vill också öka takten att bygga fler äldreboenden, då bristen på platser är stor.
Vi förordar att fler platser skapas för ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten i Falsterbo fungerar bra och då bör vi vara redo att kunna ta emot fler. Något som regeringen ändå kommer att kräva av oss. Vi anser också att kommunen måste börja planera för att ta emot övriga flyktingar.
Slutligen vill vi se över mål och strategier för våra bolag. Det krävs tydliga mål och strategier. När 3 100 personer står i kö till hyreslägenhet i kommunen bör Veboa öka byggandet. När det krävs en aktiv centrumutveckling då bör Vexab stå i frontlinjen.

Madeleine Carlson-Ahnell och Maria
Lomholt från Nya Listan gick på Silla-
marknad i Skanör.

Sillamarknaden i Skanör
Nya Listan lyssnade på engagerade kommunmedlemmar på Sillamarknaden i Skanör.

Många ville prata med oss när vi var på Sillamarknaden och delade ut vår fina frisbee. Vi fick flera kloka och bra idéer på hur vi gör Vellinge bättre för alla.

Fler och säkrare cykelvägar, en förbättrad och skarpare vision om barns simkunnighet och ökad andel lokalproducerat kött var några av synpunkter vi fick in.

Frågorna är aktuella och viktiga och engagerar Nya Listans kandidater inför höstens val.

– Att cykla är bra för både vår hälsa och för miljön är inget nytt. Men en förutsättning är att det är enkelt och lättillgängligt, säger Madeleine Carlson Ahnell, som vill verka för förbättrad infrastruktur med ett utvecklat cykelledsnät i hela kommunen.

Vill du också ha Nya Listans frisbee? Skicka ett mejl till info@nyalistanivellinge.se med namn och adress, så kommer den med posten.

Är du medlem eller vill du bli medlem?Hög tid att betala medlemsavgift för 2014!
Medlemsavgift: 100 kr/kalenderår (ytterligare bidrag är naturligtvis välkomna).
Bankgiro: 609-8115.Vi lyssnar!
Vilka frågor inför valet i höst är viktiga för dig? Hör av dig till oss på lyssna@nyalistanivellinge.seVi behöver hjälp i valrörelsen!
Vill du engagera dig i valet för Nya Listan vid t ex valmöten, dela ut broschyrer eller dela ut valsedlar etc? Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse, maila till anita.sundgren@nyalistanivellinge.seGilla oss på Facebook!

Publicerad 23 juli 2014 av Nya Listan i Vellinge

Shuttlebussar

Motion om att utreda möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar för boende och turister.

Vellinge kommun är till ytan stor, varav kollektivtrafiken servar en bråkdel.

Biltrafiken både till och inom kommunen är omfattande.

Under, inte minst sommarmånaderna, har vi en ohållbar trafiksituation till/från/på Näset.

Enligt undersökningar, använder privatpersoner i Vellinge kommun oftast bilen för både korta och långa resor.

Avstånden är många gånger stora från regiontrafikens busshållplatser till kommunens ”attraktioner”, i huvudsak stränderna, men också till butiker,

servicenäringar och annat, från flertalet bostadsområden i kommunen.

Nya Listan yrkar att kommunen utreder möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar , vilket skulle kunna innebära att den enskilda biltrafiken till och från samt inom kommunen minskade, och att infrastrukturen avseende tillgången till fossilfria bränslen ( t.ex. tankstationer för biogas/ biodiesel och/eller elladdningsstationer) utvecklades.

Anina Söderlund

Rolf Erichs

Rickard Omfors

Jessica von Platen

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 19 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge