Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Artiklar i kategorin 'Kommunstyrelsen'

Blogg » Kommunstyrelsen »

Remissvar från Utbildningsnämnden för Naturvårdsprogram Vellinge kommun

Reservation till förmån för eget nedanstående yrkande

Yrkande avseende remissvar från Utbildningsnämnden för

Naturvårdsprogram Vellinge kommun.

22 september 2014

Ärendets dnr: Un 2014/242

Un 8

Kommunen beslutade 2009 att ta fram ett naturvårdsprogram som skulle vara vägledande för översiktsplanen och vara en hjälp för invånare och politiker att förstå vikten av att värna och vårda naturen. Arbetet med Naturvårdsprogrammet påbörjades först 2012.

Länsstyrelsens beslut att ge statligt bidrag till projektet vilade bl.a. på att Skånes Ornitologiska förening, Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Måkläppsföreningen skulle medverka i och medfinansiera projektet. Men dessa tre ideella föreningar vill inte ställa sig bakom den föreliggande remissversionen. De hävdar att versionen är ofullständig eftersom stora delar av bakgrundsbeskrivningarna har strukits utan deras medverkan, att den innehåller en mängd faktafel och att informationen i flera avsnitt inte stämmer med verkligheten.

Naturvårdsprojektets syfte är att vara ett värdefullt dokument för Vellinge kommun och ge politikerna underlag att fatta kloka och hållbara beslut så att vår unika natur och miljö bevaras för framtiden. I kommunhuset saknas nödvändig biologisk och ekologisk kompetens varför det är av stor vikt att man lyssnar på och respekterar de deltagare i arbetsgruppen som har den kompetens som krävs för att ta fram ett sådant dokument.

Nya Listan anser att, i det fortsatta arbetet med Vellinge kommuns Naturvårdsprogram, måste man börja med att backa, rätta till och göra om, vilket innebär att också tidsplanen måste ses över. Det dröjde tre år från beslut till att arbetet ens påbörjades. Naturvårdsprogrammet är alltför viktigt för att det ska forceras fram med ett undermåligt resultat som följd och som sakkunniga i arbetsgruppen inte ställer sig bakom. I arbetet med att ta fram ett Naturvårdsprogram värt namnet och syftet, är det också av största och avgörande betydelse att den gedigna biologiska och ekologiska kompetens som de medverkande ideella föreningarna erbjuder gratis, respekteras och tas tillvara.

Nya Listan anser att Naturvårdsprogrammet i sitt nuvarande utförande är undermåligt och anser därför att Utbildningsnämnden inte ska ta ställning. Projektgruppen bör, innan det skickas ut på remiss igen, återföra temadelen med bakgrundsbeskrivningar samt korrigera faktafel och missvisande formuleringar och man bör i det fortsatta arbetet använda sig av den kompetens som representanter från SkOF, FNF och Måkläppsföreningen erbjuder. Detta innebär att tidsplanen för projektet ännu en gång måste ses över.

Rickard Omfors

Ledamot i Utbildningsnämnden

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 21 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Gör om Naturvårdsplanen

Gör om Naturvårdsplanen

Nya Listan i Vellinge avstod från att yttra sig över förslaget till Naturvårdsplan vid kommunstyrelsens möte igår. Nya Listan kräver att planen görs om och att man använder sig av de medverkande ideella föreningarnas kompetens i det fortsatta arbetet.

– Vi anser att den i sitt nuvarande skick är undermålig. Backa, rätta till och gör om, säger Anina Söderlund, Nya Listans ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden.

Kommunen beslutade 2009 att ta fram en Naturvårdsplan som skulle vara vägledande för översiktsplanen och vara en hjälp för invånare och politiker att förstå vikten av att värna och vårda naturen. Arbetet med naturvårdsplanen påbörjades först 2012.

Länsstyrelsens beslut att ge statligt bidrag till projektet vilade bl.a. på att Skånes Ornitologiska förening, Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Måkläppsföreningen skulle medverka i och medfinansiera projektet. Men dessa tre ideella föreningar vill nu inte ställa sig bakom den föreliggande remissversionen. De hävdar att versionen är ofullständig, eftersom stora delar av bakgrundsbeskrivningarna, som de har bidragit med, har strukits utan deras medverkan, att den innehåller en mängd faktafel och att informationen i flera avsnitt inte stämmer med verkligheten.

Naturvårdsplanens syfte är att vara ett värdefullt dokument för invånare i Vellinge kommun och att ge politiker underlag att fatta hållbara beslut så att vår unika natur och miljö bevaras för framtiden. I kommunhuset saknas nödvändig biologisk och ekologisk kompetens varför det är av största vikt att lyssna på och respektera den i arbetsgruppen ingående kompetensen.

Nya Listan anser att i det fortsatta arbetet med Vellinge kommuns Naturvårdsprogram, måste man backa, rätta till och göra om. Det innebär att också tidsplanen måste ses över.

Det dröjde tre år från beslut till att arbetet ens påbörjades. Naturvårdsprogrammet är alltför viktigt för att det ska forceras fram med ett undermåligt resultat som följd och som sakkunniga i arbetsgruppen inte ställer sig bakom.

I arbetet med att ta fram en Naturvårdsplan värd namnet och som ska uppfylla sitt syfte, är det också av största och avgörande betydelse att den gedigna biologiska och ekologiska kompetens som de medverkande ideella föreningarna erbjuder gratis, respekteras och tas tillvara.

Nya Listan anser att planen i sitt nuvarande utförande är undermålig och anser därför att kommunstyrelsen inte ska ta ställning. Projektgruppen bör innan den skickas ut på remiss igen återföra temadelen med bakgrundsbeskrivningar samt korrigera faktafel och missvisande formuleringar och man bör i det fortsatta arbetet använda sig av den kompetens som representanter från SkOF, FNF och Måkläppsföreningen erbjuder. Detta innebär att tidsplanen för projektet ånyo måste ses över.

För ytterligare information kontakta Anina Söderlund, kommunfullmäktigledamot tel 0706 61 66 65.

Publicerad 3 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Livräddarna behöver bli fler

2014-08-10 Höllviken
Motion: Hjälp Falsterbonäsets Livräddare så att de kan bli fler
Vi är många som vill att bevakning skall ske också i övriga kommundelar
( inte bara i Skanör) med tanke på hur pass välbesökta våra övriga stränder är.
Säkerheten är eftersatt på stränderna.
Det skulle innebära en i sammanhanget och för möjligheterna att rädda liv låg
kostnad att utöka med fler livräddare. Det är också ett viktigt och utvecklande
sommarjobb för våra ungdomar.
Livräddarna gör ett mycket bra arbete på Skanörs Havsbad vilket uppskattas av alla
som besöker denna strand. Livräddarna är en kvalitetsstämpel och visar både
kommuninvånare och besökare att Vellinge kommun står för omtanke.
Nya Listan lade redan 2011-05-18 en motion om att Livräddarna skulle få mer pengar
för att kunna expandera genom att få behålla 100 % av parkeringsintäkterna.
Motionen avslogs.
Livräddarna fick däremot en garanterad summa på 150 000 kr men denna summa
täcker inte kostnaderna för en expansion med bevakning av samtliga välbesökta
stränder i kommunen.
Ett sätt att finansiera kostnaderna för en tätare livräddarebevakning, kan vara att höja
de relativt låga parkeringsavgifterna.
Våra stränder (3 st. har Blå Flagg) har ett högt turistvärde och med livräddarna på
plats så blir det ännu högre säkerhet och kvalitet.
Många andra kommuner satsar på förebyggande åtgärder
– det borde även Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att
understödja Falsterbonäsets Livräddare genom samarbete och ekonomiskt utökat
stöd, så att dessa kan etablera sig också i Falsterbo, Ljunghusen och
Kämpinge (Höllviken). Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.
Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamöterna
Rickard Omfors
Anina Söderlund

Se vår motion från 2011-05-18

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Förbättra strandskötseln

2014-08-10 Höllviken
Motion: Förbättra strandskötseln
Vellinge kommuns stränder tillhör Sveriges finaste (målet är att ha Sveriges bästa
stränder) och är berömda långt utanför landets gränser. Tre av stränderna har fått
den attraktiva utmärkelsen Blå Flagg för sin vattenkvalitet, säkerhet, service och
miljöinformation, en utmärkelse som måste sökas på nytt varje år.
Trots strändernas popularitet och betydelsen dessa har för kommunen som
boendekommun och besöksmål, har inte strandskötseln fungerat fullt under
sommaren.
I Höllviken har det varit mycket sopor på Kämpingestranden.
Soptunnorna har varit överfulla.
Med bättre renhållning blir stränderna ännu attraktivare för boende och besökare och
möjligheten att bibehålla den viktiga Blå Flagg-utmärkelsen ökar.
Många andra kommuner satsar på förebyggande miljöåtgärder – det borde även
Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att förbättra
strandskötseln på Kämpingestranden.
Eventuella förslag till åtgärder som presenteras i utredningen, bör prövas också i
övriga kommundelar för att uppnå bättre strandskötsel i hela kommunen.
Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.

Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamot
Rickard Omfors

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Livräddarnas räddning?

Hjälp Falsterbonäsets livräddare så att de kan bli fler.

Vi är många som vill att bevakning skall ske också i övriga kommundelar (inte bara i Skanör)  med tanke på hur pass välbesökta våra övriga stränder är. Säkerheten är eftersatt på stränderna.

Det skulle innebära en i sammanhanget och för möjligheterna att  rädda liv låg kostnad att utöka med fler livräddare. Det är också ett viktigt och utvecklande sommarjobb för våra ungdomar.

Även underhållet kan bli ännu bättre med t.ex. återvinningsmöjligheter av glas och burkar och inte bara den vanliga soptunnan. Det är mycket tråkigt att se sopor/annat på stränderna då soptunnorna är överfulla eller att det inte finns tillräckligt många.

Frågan är när Vellingemoderaterna kommer att förstå även detta (lyssna på alla som vill ha detta). Att Eric Q (M) inte lyckats få med sina partikamrater på detta är intressant (med tanke på artikeln). http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/tusentals-badare-i-skanor/

Livräddarna gör ett mycket bra arbete på Skanörs Havsbad vilket uppskattas av alla som besöker denna strand. Livräddarna är en kvalitetsstämpel och visar både kommuninvånare och besökare att Vellinge Kommun står för omtanke.

Nya Listan lade redan 2011-05-18 en motion om att Livräddarna skulle få mer pengar för att kunna expandera genom att få behålla 100% av biljettintäkterna.

Motionen avslogs.

Livräddarna har fått mer pengar men det räcker inte. Självklart ska man redovisa sina kostnader m.m för att kunna ta del av kommunens finansiering och/eller från parkeringsintäkterna.  Om man anser att man kan höja parkeringsavgifterna för att minska köerna/trängseln och detta kan ge högre intäkter som kan användas för fler livräddare. Våra stränder (3 st har blå flagg ) har ett högt turistvärde och med livräddarna på plats så blir det ännu högre säkerhet och kvalitet.

http://www.blaflagg.org/index.htm

Som kommunfullmäktigeledamot kommer jag och partiet att fortsätta driva denna fråga  så att Livräddarna ska kunna etablera sig i Falsterbo, Kämpinge (Höllviken) och i Ljunghusen. Livräddarna kan även vara med i olika skolprojekt så att fler blir utbildade i badvett.

Kan andra kommuner satsa på förebyggande åtgärder så kan även Vellinge Kommun göra detta.

Tidigare kring frågan:

Motion 2011-05-18: 

http://www.nyalistanivellinge.se/motion-om-att-falsterbonasets-livraddare-ska-fa-behalla-100-av-biljettintakterna-fran-kommunens-arrendeparkeringar/

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/nya-listan-vill-ha-sakrare-strander/

http://www.nyalistanivellinge.se/livraddarnas-raddning/

Publicerad 29 juli 2014 av Nya Listan i Vellinge

Regler, lagar och bristande resurser försvårar flyktingbarnens integration

Publicerad 23 juli 2014 av Rolf Erichs

Nyhetsbrev Nr 14

Nyhetsbrev Nr 14

 

Rapport från Kommunfullmäktige (KF)
Nya Listan är emot dubbla arvoden.

Arvodesfrågan fortsätter att vara ett hett ämne

För fyra år sedan var Nya Listan tämligen ensam om att kritisera kommunstyrelsens (KS) ordförandes astronomiska arvoden. Idag är alla partier engagerade i frågan, men det var på Nya Listans förslag som beredningen av arvoden kom till och inte som det har påståtts som ett initiativ från Moderaterna. Men det är vackert så att man gick med på att tillsätta beredningen.
Nya Listan yrkar bifall till att KS-ordförandes maxarvode ska vara 72 500 kr i månaden eller som det uttrycks i vår reservation ”utgöra 90 procent av det fastställda grundbeloppet.”

Vi är nöjda med att ha fått ner KS-ordförandes arvode från astronomiska 125 000 kr 2009 till nu drygt
80 000 kr i månaden. Samtidigt har vår entydiga linje varit att Vellinge kommuns KS-ordförande ska inte ha ett högre arvode än hennes motsvarighet i den 10 gånger större kommunen Malmö. Det utmanar löjet och skickar fel signaler till de som bekostar arvodet nämligen skattebetalarna.
Länge har Moderaterna fått invånarna att tro att det är tack vare deras fögderi som skatten i Vellinge är låg. Därför skulle det ge dem rätt att ta ut extra höga arvoden. Men detta är fel. Det är det goda skatteunderlaget i Vellinge precis som i Lomma som möjliggör en låg skatt.
Vi är därför också ytterst måna om att 80 000 kr är maxarvode för KS-ordförande och inte kan kompletteras med andra arvoden i form av ersättningar för styrelseuppdrag i kommunala bolag.

Ett vattenhål mindre.

Varför ignorerades Surfhyddan i Kämpinge?

I en interpellation till KS-ordföranden refererade Nya Listans Anina Söderlund till ett reportage i Lokaltidningen där det konstaterades att kommunen inte gjort något för att, som utlovat, rädda Surfhyddan i Kämpinge. Inblandade skyller på varandra. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkesson säger i artikeln att han inte känner till att detta varit en aktiv fråga att behandla. Ordagrant säger han att det kan vara så att önskemålet inte nått rätt person.
Den 11 september 2013 ställde Nya Listan en interpellation till dåvarande kommunstyrelseordföranden Lars-Ingvar Ljungman (M), om han var beredd att hjälpa till att rädda Surfhyddan – alltså för trekvarts år sedan. Här frågade vi och begärde att han skulle ingripa för att rädda Surfhyddan. Vi refererade då också till att möjlighet hade hittats för att komma till en positiv lösning.

Lars-Ingvar Ljungman svarade:
”Frågan har varit uppe och jag har svarat ja – kommunen är beredd att medverka till en lösning så att kiosken kan vara kvar på stranden.”
Vi upplevde att det korthuggna svaret andades ”lägg er inte i det här, vi har full koll”, vilket ju trots allt var positivt sett till vad vi ville åstadkomma.
Ändå förde han, enligt Folkesson, inte löftet vidare till sina tjänstemän – ett löfte som Ljungman framfört här i kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige. Det är riktigt dåligt att inte hålla vad man lovat. Det passiviserar frågan effektivt! Bättre hade varit att säga som det är, ”vi Moderater prioriterar inte Surfhyddan i Kämpinge”. Då hade vi övriga, som kämpar för Surfhyddan, kunnat gå vidare och söka hitta andra lösningar. Men tyvärr lade Lars-Ingvar Ljungmans löfte en död hand på hela frågan. Han brydde sig inte ens om, efter löftet i fullmäktige, att informera sina närmaste tjänstemän.

Anina Söderlund kämpar för bevarandet
av Ljungskogens grönområden.

Exploatering av grönområden i Ljunghusen

På senaste KF-mötet interpellerade Anina Söderlund angående förslaget om ”utveckling av Ljungskogenområdet” från AB Ljungskogens Strandbad som inkom till kommunen i december förra året, med innebörden att omvandla grönområden i Ljungskogen till 24 byggbara tomter á 2000 – 3200 m2.

Under våren kommer ett tillrättaläggande av ”ryktesspridning” från Anna Mannfalk, i egenskap av ordförande i Höllviken-moderaterna, att ”någon ansökan om planbesked inte har inkommit från Bolaget och det finns ingen vilja från moderaternas sida i nuläget att bevilja AB Ljungskogens Strandbad planbesked för att pröva möjligheten att konvertera parkmark till tomtmark enligt förslaget”.
Kommunens handläggare hävdade å andra sidan att det hade ”inkommit en ansökan om planläggning från ”bolaget” motsvarande ett antal tomter i Ljungskogen.

Samme tjänsteman menade dock att beredning av ansökan inte skulle kunna påbörjas förrän senare i höst pga nuvarande höga arbetsbelastning, men sedan lämnade plötsligt kommunen beskedet att man ”avskrivit ärendet, då Bolaget inte meddelat att de tänker gå vidare med en prövning om planbesked”.
Dessa motstridiga uppgifter från moderata politiker och tjänstemän, har återigen skapat oro bland Ljungskogenbor för att kommunen ska välja att gynna ett enskilt bolag på bekostnad av ”ett unikt område som torde sakna motsvarighet i landet” (som kommunen själv uttryckt det).

Nästa KF-möte äger rum onsdagen den 24 september kl 18.00. Följ gärna mötet direkt eller lyssna i efterhand.

Politiken beslutas i kommunfullmäktige.
Aktuella frågor

Detta prioriterar Nya Listan inför nästa år:
Nya Listan yrkar på oförändrad skatt för år 2015. För att finansiera de förslag vi föreslår har vi en s k produktivitetshöjning under de närmaste åren. Vi utgår från att en upphandling av tjänster som Serkon står för betyder lägre kostnader för administrativa tjänster, då ingen upphandling har skett på 8 år. Vi vill lägga ner produktionsutskottet då det uppenbarligen har ytterst få ärenden att behandla som kan beredas av andra organ. Vi har sedan vi kom in krävt lägre arvoden för främst Kommunstyrelsens ordförande. När vi första gången tog upp den frågan hade vi inte mycket stöd från övriga partier, men nu gläds vi över att alla är engagerade i denna fråga.Det är kanske ingen överraskning att vi kräver sänkt avfallstaxa och vi har i andra sammanhang utförligt motiverat att detta är möjligt och t o m nödvändigt för att följa lagen. Sänkningen bör enligt våra uträkningar bli närmare 700 kr om året. En bra uppmuntran till alla invånare som bidragit till denna sänkning med en effektiv sopsortering.
I vårt förslag har vi också införandet av en särskild Miljönämnd, då vi anser att miljöfrågorna är inte bara förknippade med byggnation utan bör löpa som en röd tråd genom hela kommunen.
Vår största satsning vill vi göra på skolan. Vårt mål är att Vellinge kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa skola.• Vi bedömer att lärarlönerna behöver höjas för att förbättra rekryteringsmöjligheterna.
• Vi vill förstärka ledarskapet i skolorna.
• Alla skolrestauranger ska vara KRAV-certifierade enligt nivå 3 (högsta)
• Vi vill förbättra flera skolors utemiljöer.
• Vi vill också lägga resurser på marknadsföring av de kommunala skolorna och med det lyfta fram fördelarna med de kommunala skolorna. Dessutom konkurrerar Sundsgymnasiet med skolor utanför kommunen.
• Vi vill utöka stödet för de elever som är i behov av särskilt stöd, så att kommunens skolor uppfyller skollagens krav.
• Vi vill öka tryggheten genom ökat samarbete mellan socialtjänst, polis, skola och kommunen inte minst för att förebygga drogmissbruk.
• Vi vill utreda möjligheterna till ytterligare satsningar på idrotts- och fritidsanläggningar. Även detta ger tryggare ungdomar och vi får en attraktivare kommun för barnfamiljer att flytta till.

Nya Listan vill lyfta fram det viktiga
lantbruket.

Nya Listan var först med ett eget Näringslivsprogram i kommunen. Centrumutveckling är en del i detta program. Vi vill börja satsa aktivt på att få företag att flytta hit. Vi vill lyfta fram det viktiga lantbruket och redovisar en rad möjligheter på detta område.
I Skanörs hamn vill vi bredda vägen för en ny satsning på Badhytten.
Vi stöder planerna på Kallbadhuset och en uppfräschning av hamnen. Målet är en levande hamn för invånare och turister.
Vi vill locka företag att etablera sig i hela kommunen men främst i Vellinge tätort. Det skulle vitalisera centrum och skapa ytterligare underlag för affärer och restauranger.
Vi stöder satsningen på ett Naturum på Strandbaden. Men det går inte motivera hela Strandbaden med ett Naturum. Målet måste vara att få en verksamhet på Strandbaden som är ändamålsenlig och som i det långa loppet går ihop. Därför har vi föreslagit att en utredning görs kring möjligheterna att skapa ett hotell i anslutning till Strandbaden. Naturligtvis då inte i kommunens regi.

Kommunen bör ta över aktuella delar av Falsterbokanalen och bli herre i eget hus! Målet måste vara att skapa en bra miljö för våra invånare, för båtfolket och för turism. Bostadsbyggandet får inte tränga undan allt det andra. Då löser vi finansieringen men får inget tillbaka till invånarna för vår finansiering.
Vi anser övergripande att vi bör undvika både vård- och skolföretag som sätter i system att inte betala skatt i Sverige. Det är stötande med företag som lever på skattepengar, men som sätter en ära i att inte själva betala skatt i Sverige.

I vår budget som den ligger idag förordar vi LOV (Lagen Om Valfrihet). Vi gör det av valfrihetsskäl, men frågan är om inte valfriheten kan bli minst lika stor genom att upphandla ett vårdföretag. Valet av företag är kanske mindre viktigt för den enskilde. Däremot är det viktigt att det fungerar med den enskilde vårdgivaren. Hit bör valfriheten koncentreras, varför vi inför den slutliga budgeten kan komma att ändra vårt ställningstagande vad avser LOV.

Vi vill också öka takten att bygga fler äldreboenden, då bristen på platser är stor.
Vi förordar att fler platser skapas för ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten i Falsterbo fungerar bra och då bör vi vara redo att kunna ta emot fler. Något som regeringen ändå kommer att kräva av oss. Vi anser också att kommunen måste börja planera för att ta emot övriga flyktingar.
Slutligen vill vi se över mål och strategier för våra bolag. Det krävs tydliga mål och strategier. När 3 100 personer står i kö till hyreslägenhet i kommunen bör Veboa öka byggandet. När det krävs en aktiv centrumutveckling då bör Vexab stå i frontlinjen.

Madeleine Carlson-Ahnell och Maria
Lomholt från Nya Listan gick på Silla-
marknad i Skanör.

Sillamarknaden i Skanör
Nya Listan lyssnade på engagerade kommunmedlemmar på Sillamarknaden i Skanör.

Många ville prata med oss när vi var på Sillamarknaden och delade ut vår fina frisbee. Vi fick flera kloka och bra idéer på hur vi gör Vellinge bättre för alla.

Fler och säkrare cykelvägar, en förbättrad och skarpare vision om barns simkunnighet och ökad andel lokalproducerat kött var några av synpunkter vi fick in.

Frågorna är aktuella och viktiga och engagerar Nya Listans kandidater inför höstens val.

– Att cykla är bra för både vår hälsa och för miljön är inget nytt. Men en förutsättning är att det är enkelt och lättillgängligt, säger Madeleine Carlson Ahnell, som vill verka för förbättrad infrastruktur med ett utvecklat cykelledsnät i hela kommunen.

Vill du också ha Nya Listans frisbee? Skicka ett mejl till info@nyalistanivellinge.se med namn och adress, så kommer den med posten.

Är du medlem eller vill du bli medlem?Hög tid att betala medlemsavgift för 2014!
Medlemsavgift: 100 kr/kalenderår (ytterligare bidrag är naturligtvis välkomna).
Bankgiro: 609-8115.Vi lyssnar!
Vilka frågor inför valet i höst är viktiga för dig? Hör av dig till oss på lyssna@nyalistanivellinge.seVi behöver hjälp i valrörelsen!
Vill du engagera dig i valet för Nya Listan vid t ex valmöten, dela ut broschyrer eller dela ut valsedlar etc? Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse, maila till anita.sundgren@nyalistanivellinge.seGilla oss på Facebook!

Publicerad 23 juli 2014 av Nya Listan i Vellinge

Shuttlebussar

Motion om att utreda möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar för boende och turister.

Vellinge kommun är till ytan stor, varav kollektivtrafiken servar en bråkdel.

Biltrafiken både till och inom kommunen är omfattande.

Under, inte minst sommarmånaderna, har vi en ohållbar trafiksituation till/från/på Näset.

Enligt undersökningar, använder privatpersoner i Vellinge kommun oftast bilen för både korta och långa resor.

Avstånden är många gånger stora från regiontrafikens busshållplatser till kommunens ”attraktioner”, i huvudsak stränderna, men också till butiker,

servicenäringar och annat, från flertalet bostadsområden i kommunen.

Nya Listan yrkar att kommunen utreder möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar , vilket skulle kunna innebära att den enskilda biltrafiken till och från samt inom kommunen minskade, och att infrastrukturen avseende tillgången till fossilfria bränslen ( t.ex. tankstationer för biogas/ biodiesel och/eller elladdningsstationer) utvecklades.

Anina Söderlund

Rolf Erichs

Rickard Omfors

Jessica von Platen

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 19 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge

Cykeluthyrning

Motion om att utreda möjligheterna att införa cykeluthyrning för

boende och turister.

Vellinge kommun är till ytan stor, varav kollektivtrafiken servar en bråkdel .

Biltrafiken både till och inom kommunen är omfattande.

Under, inte minst sommarmånaderna, har vi en ohållbar trafiksituation till/från/på

Näset.

Enligt undersökningar, använder privatpersoner i Vellinge kommun oftast bilen för både

korta och långa resor.

Avstånden är många gånger stora från regiontrafikens busshållplatser till

kommunens ”attraktioner”, i huvudsak stränderna,, men också till butiker,

servicenäringar och annat från många bostadsområden i kommunen.

I Köpenhamn och numera också i Lund, har man infört cykeluthyrning vid ett

flertal ”nyckellokalisationer” i syfte att minska biltrafiken .

Nya Listan yrkar att kommunen utreder möjligheterna att införa cykeluthyrning , enligt

exempelvis Köpenhamns eller Lunds modell. Viktigt är dock att detta sker i samarbete

med de aktörer som finns i kommunen och som redan idag hyr ut cyklar.

Anina Söderlund

Rolf Erichs

Rickard Omfors

Jessica von Platen

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 19 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge

Nyhetsbrev Nr 13

Publicerad 10 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge