Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Artiklar i kategorin 'Utbildningsnämnden'

Blogg » Utbildningsnämnden »

Remissvar från Utbildningsnämnden för Naturvårdsprogram Vellinge kommun

Reservation till förmån för eget nedanstående yrkande

Yrkande avseende remissvar från Utbildningsnämnden för

Naturvårdsprogram Vellinge kommun.

22 september 2014

Ärendets dnr: Un 2014/242

Un 8

Kommunen beslutade 2009 att ta fram ett naturvårdsprogram som skulle vara vägledande för översiktsplanen och vara en hjälp för invånare och politiker att förstå vikten av att värna och vårda naturen. Arbetet med Naturvårdsprogrammet påbörjades först 2012.

Länsstyrelsens beslut att ge statligt bidrag till projektet vilade bl.a. på att Skånes Ornitologiska förening, Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Måkläppsföreningen skulle medverka i och medfinansiera projektet. Men dessa tre ideella föreningar vill inte ställa sig bakom den föreliggande remissversionen. De hävdar att versionen är ofullständig eftersom stora delar av bakgrundsbeskrivningarna har strukits utan deras medverkan, att den innehåller en mängd faktafel och att informationen i flera avsnitt inte stämmer med verkligheten.

Naturvårdsprojektets syfte är att vara ett värdefullt dokument för Vellinge kommun och ge politikerna underlag att fatta kloka och hållbara beslut så att vår unika natur och miljö bevaras för framtiden. I kommunhuset saknas nödvändig biologisk och ekologisk kompetens varför det är av stor vikt att man lyssnar på och respekterar de deltagare i arbetsgruppen som har den kompetens som krävs för att ta fram ett sådant dokument.

Nya Listan anser att, i det fortsatta arbetet med Vellinge kommuns Naturvårdsprogram, måste man börja med att backa, rätta till och göra om, vilket innebär att också tidsplanen måste ses över. Det dröjde tre år från beslut till att arbetet ens påbörjades. Naturvårdsprogrammet är alltför viktigt för att det ska forceras fram med ett undermåligt resultat som följd och som sakkunniga i arbetsgruppen inte ställer sig bakom. I arbetet med att ta fram ett Naturvårdsprogram värt namnet och syftet, är det också av största och avgörande betydelse att den gedigna biologiska och ekologiska kompetens som de medverkande ideella föreningarna erbjuder gratis, respekteras och tas tillvara.

Nya Listan anser att Naturvårdsprogrammet i sitt nuvarande utförande är undermåligt och anser därför att Utbildningsnämnden inte ska ta ställning. Projektgruppen bör, innan det skickas ut på remiss igen, återföra temadelen med bakgrundsbeskrivningar samt korrigera faktafel och missvisande formuleringar och man bör i det fortsatta arbetet använda sig av den kompetens som representanter från SkOF, FNF och Måkläppsföreningen erbjuder. Detta innebär att tidsplanen för projektet ännu en gång måste ses över.

Rickard Omfors

Ledamot i Utbildningsnämnden

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 21 september 2014 av Nya Listan i Vellinge