Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Artiklar i kategorin 'Pressmeddelande'

Pressmeddelande »

Nya Listan ingår en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Nya Listan i Vellinge har beslutat att ingå en valteknisk samverkan. En valteknisk samverkan mellan de tre partierna återspeglar väljarnas röster bättre och ger totalt sett en rättvisare fördelning av nämndplatserna i kommunen.

En valteknisk samverkan innebär att de tre partierna tillsammans blir näst störst i fullmäktige med 12 av fullmäktiges 51 mandat, vilket har stor betydelse när nämndplatserna ska fördelas enligt lagen om proportionellt valsätt.

Utan en valteknisk samverkan skulle Moderaterna, som är det största partiet med 48,1 procent av rösterna, få mer än 60 procent av nämndplatserna. Med en valteknisk samverkan får de tre partierna representation i samtliga styrelser och nämnder, vilket partierna inte annars hade fått.

– Med en valteknisk samverkan fördelas nämndplatserna rättvisare och speglar bättre valresultatet. Moderaterna får då drygt 50 procent av nämndplatserna, säger Björn Axtelius, Socialdemokraterna i Vellinge kommun.

Denna samverkan innebär också, att de tre partierna, inför sammanträden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse kommer att hålla gemensamma förmöten för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

– Vi kommer självklart att driva det egna partiets politiska linje, och det vi fört fram i våra respektive valmanifest, säger Angela Everbäck, Miljöpartiet.

Valkretsindelningen i Vellinge kommun gynnar det största partiet och ger en orättvis fördelning av platserna i fullmäktige, som förstärks, när nämnd- och styrelseplatser ska fördelas.

– Man kan säga att vi med en valteknisk samverkan hjälper demokratin lite på traven, avslutar Nya Listans Rolf Erichs.

 

Publicerad 29 oktober 2014 av Nya Listan i Vellinge

Peter Jonsson ny fullmäktigeledamot för Nya Listan

Pressmeddelande 2014-10-07

Peter Jonsson ny fullmäktigeledamot för Nya Listan

Bolagsjuristen Peter Jonsson, Ljunghusen blir ordinarie ledamot i kommunfullmäktige för Nya Listan i Vellinge, sedan Anina Söderlund beslutat sig för att avsäga sig sin plats. Rickard Omfors har beslutat sig för att avsäga sig sin ersättarplats. Därmed blir Jessica von Platen, Skanör samt Mats Uneland, Höllviken Nya Listans ersättare i fullmäktige.

Anina Söderlund har drivit miljö- och klimatfrågorna hårt. Hon har räddat betydande park- och allmänningsområden från bebyggelse, drivit kravet att konkurrens mellan privata och offentliga aktörer ska ske på lika villkor samt krävt att avfallstaxan ska sänkas bl a på grund av att kommunen under flera år lagvidrigt överdebiterat kommunens invånare. Anina Söderlund sitter kvar i partiets styrelse.

Rickard Omfors har varit partiets talesman i utbildningsfrågor – ett område som omfattar en stor del av kommunens budget. Han har också varit partiets IT-expert. Genom idogt arbete har han påverkat kommunens bredbandspolitik i positiv riktning. Han har också verkat för lägre politikerarvoden och för ökad öppenhet i kommunen.

– Anina och Rickard kommer att lämna ett stort tomrum efter sig i vår fullmäktigegrupp efter att i fyra år suttit som två av våra ordinarie ledamöter. Samtidigt respekterar jag deras beslut, säger Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan i Vellinge.

Nya Listan i Vellinge har 3 ordinarie platser i kommunfullmäktige och 2 ersättarplatser.

För ytterligare information kontakta Rolf Erichs, 0708-30 93 17 alternativt Peter Jonsson 0705-29 25 00.

Publicerad 8 oktober 2014 av Nya Listan i Vellinge

Ola Freij! Varför lyssnar du inte?

Miljö- och Byggnadsnämndens ordförande Ola Freij (M) fortsätter sitt Don Quijote-krig mot de ideella naturvårdsorganisationerna i arbetet med Vellinge kommuns Naturvårdsprogram.

Först stryks delar av deras bidrag i faktaunderlaget. Därefter sparkar han ut några från arbetsgruppen på grund av påstådda samarbetssvårigheter.

– Ola Freij har med sitt agerande skapat en fullständigt ohållbar situation.

Vi anser att utkastet till Naturvårdsprogram i sitt nuvarande skick är undermåligt. Backa, rätta till och gör om, säger Anina

Söderlund, Nya Listans ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden. Dessutom bör Ola Freij be de inblandade naturvårdsorganisationerna, som har ställt upp ideellt, om ursäkt för sitt beteende.

– Man har nu plötsligt fått väldigt bråttom! Man har med kort varsel kallat till nya möten för att ta fram Åtgärdsplanen, trots att remisstiden inte ens löpt ut för det Naturvårdsprogram som ska ligga till grund för arbetet. Inte heller vinnlägger man sig om att få med expertisen i det fortsatta arbetet. Varför lyssnar du inte, Ola Freij?

Kommunen beslutade 2009 i enighet att ta fram ett Naturvårdsprogram. Det skulle vara vägledande för översiktsplanen och vara till hjälp för att förstå vikten av att värna och vårda naturen. Arbetet med Naturvårdsprogrammet påbörjades dock först 2012, när översiktsplanen i praktiken var klar.

Länsstyrelsens beslut att ge statligt bidrag till projektet vilade bl a på att Skånes Ornitologiska Förening, Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Måkläppsföreningen skulle medverka i och medfinansiera projektet. Men dessa tre ideella föreningar vill nu inte ställa sig bakom det föreliggande utkastet till plan. De hävdar att versionen är ofullständig, eftersom stora delar av bakgrundsbeskrivningarna, som de har bidragit med, har strukits utan deras medverkan, att den innehåller en mängd faktafel och att informationen i flera avsnitt inte stämmer med verkligheten.

– I kommunhuset saknas nödvändig biologisk och ekologisk kompetens, varför det är av största vikt att lyssna på och respektera den gedigna biologiska och ekologiska kompetens som de i arbetsgruppen medverkande ideella föreningarna erbjuder gratis, fortsätter Anina Söderlund. Då ska man inte som första åtgärd, maktfullkomligt, göra sig ovän med de som ställer upp.

Miljön är den enskilt viktigaste faktorn till att folk bor i Vellinge kommun. Nya Listan anser att man i det fortsatta arbetet med Vellinge kommuns Naturvårdsprogram måste backa, rätta till och göra om.

Det innebär att också tidsplanen måste ses över. Naturvårdsprogrammet är alltför viktigt för att det ska forceras fram med ett undermåligt resultat som följd och som sakkunniga i arbetsgruppen inte ställer sig bakom.

För ytterligare information kontakta Anina Söderlund, kommunfullmäktigeledamot, tel 0706 61 66 65.

Publicerad 10 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Gör om Naturvårdsplanen

Gör om Naturvårdsplanen

Nya Listan i Vellinge avstod från att yttra sig över förslaget till Naturvårdsplan vid kommunstyrelsens möte igår. Nya Listan kräver att planen görs om och att man använder sig av de medverkande ideella föreningarnas kompetens i det fortsatta arbetet.

– Vi anser att den i sitt nuvarande skick är undermålig. Backa, rätta till och gör om, säger Anina Söderlund, Nya Listans ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden.

Kommunen beslutade 2009 att ta fram en Naturvårdsplan som skulle vara vägledande för översiktsplanen och vara en hjälp för invånare och politiker att förstå vikten av att värna och vårda naturen. Arbetet med naturvårdsplanen påbörjades först 2012.

Länsstyrelsens beslut att ge statligt bidrag till projektet vilade bl.a. på att Skånes Ornitologiska förening, Falsterbonäsets Naturvårdsförening och Måkläppsföreningen skulle medverka i och medfinansiera projektet. Men dessa tre ideella föreningar vill nu inte ställa sig bakom den föreliggande remissversionen. De hävdar att versionen är ofullständig, eftersom stora delar av bakgrundsbeskrivningarna, som de har bidragit med, har strukits utan deras medverkan, att den innehåller en mängd faktafel och att informationen i flera avsnitt inte stämmer med verkligheten.

Naturvårdsplanens syfte är att vara ett värdefullt dokument för invånare i Vellinge kommun och att ge politiker underlag att fatta hållbara beslut så att vår unika natur och miljö bevaras för framtiden. I kommunhuset saknas nödvändig biologisk och ekologisk kompetens varför det är av största vikt att lyssna på och respektera den i arbetsgruppen ingående kompetensen.

Nya Listan anser att i det fortsatta arbetet med Vellinge kommuns Naturvårdsprogram, måste man backa, rätta till och göra om. Det innebär att också tidsplanen måste ses över.

Det dröjde tre år från beslut till att arbetet ens påbörjades. Naturvårdsprogrammet är alltför viktigt för att det ska forceras fram med ett undermåligt resultat som följd och som sakkunniga i arbetsgruppen inte ställer sig bakom.

I arbetet med att ta fram en Naturvårdsplan värd namnet och som ska uppfylla sitt syfte, är det också av största och avgörande betydelse att den gedigna biologiska och ekologiska kompetens som de medverkande ideella föreningarna erbjuder gratis, respekteras och tas tillvara.

Nya Listan anser att planen i sitt nuvarande utförande är undermålig och anser därför att kommunstyrelsen inte ska ta ställning. Projektgruppen bör innan den skickas ut på remiss igen återföra temadelen med bakgrundsbeskrivningar samt korrigera faktafel och missvisande formuleringar och man bör i det fortsatta arbetet använda sig av den kompetens som representanter från SkOF, FNF och Måkläppsföreningen erbjuder. Detta innebär att tidsplanen för projektet ånyo måste ses över.

För ytterligare information kontakta Anina Söderlund, kommunfullmäktigledamot tel 0706 61 66 65.

Publicerad 3 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Falsterbokanalens framtid?

Vi vill minska bebyggelsen kring Falsterbokanalen

genom att sälja ett av kommunens fastighetsbolag

Nya Listan föreslår att Vellinge kommuns kommersiella fastighetsbolag Vexab säljs för

att skapa möjligheter för kommunen att överta markområdena kring Falsterbokanalen

kring brofästet för att kunna skapa en framtida attraktiv miljö.

Falsterbokanalen, som ägs av Sjöfartsverket, har ett kraftigt eftersatt underhåll.

För ett år sedan skrev Vellinge och Sjöfartsverket en intentionsförklaring, om att kommunen ska köpa delar av kanalen (mark och pirar). Köpeskillingen ska Sjöfartsverket använda till att renovera kanalen.

– Vi anser att Vellinge kommun bör köpa de markområden kring Falsterbokanalen som Sjöfartsverket vill avyttra, säger Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan. Problemet är att Vellingemoderaternas planer för att finansiera köpet kräver att 200 – 250 bostäder måste byggas bl a på den yta som båtklubben disponerar på Ljunghusensidan.

– Det är en orimlig exploateringsgrad, som skulle förstöra miljön kring hela kanalen och innebära att kommunen låter annat än kommunnyttan styra exploateringen av kanalområdet, fortsätter han. Detta står i strid med vad en majoritet av invånarna vill.

För att minska exploateringsgraden bör markköpet finansieras genom att Vellinge kommun säljer det kommunala fastighetsbolaget Vexab, alternativt säljer en del av dess fastigheter.

Bolaget har betydande övervärden som kan realiseras. Det saknas anledning för Vellinge kommun att äga ett fastighetsbolag för kommersiella lokaler. I synnerhet som bolaget inte strategiskt på senare år verkat för att främja inflyttning av nya företag.

Genom denna finansiering kan exploateringsgraden hållas nere. Det innebär att man kan säkerställa framtiden för båtklubben, sjöräddningen och kustbevakningen i kanalen och den aktiva scoutverksamheten genom att erbjuda lokaler för dessa verksamheter på Ljunghusensidan mot Öresund, där det inte ska byggas bostäder. Det öppnar också för möjligheten att skapa ett marint centrum i kanalen och inte minst för ett spännande rekreations- och turistområde med restauranger, caféer och butiker.

Kommunen bör göra en utredning av denna möjlighet och ta fram kommersiella priser för Vexabs fastighetsbestånd. Detta skulle bryta det dödläge som vi uppfattar råder i förhandlingarna mellan Sjöfartsverket och kommunen.

Målet är ett attraktivt kanalområde med ett begränsat antal bostäder på nordöstra piren (f.d. turistbyråsidan) och längs den sydöstra sidan på 2-2 1⁄2 plan som kan smälta in i miljön. På Ljunghusensidan mot Öresund blir det inga bostäder. Här tryggar vi bl a båtklubbens och övriga verksamheters framtid.

För ytterligare information kontakta Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan 0708 309 317 eller

Peter Jonsson, styrelseledamot i Vexab 0705 29 25 00

Om Vexab

Vellinge Exploaterings AB äger och förvaltar vårdboenden, industrilokaler och andra

kommersiella lokaler. Hyresgäster är organisationer och företag såsom Swedbank,

Systembolaget, ICA, Polisen med flera.

Publicerad 1 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Debatt med SD 140826

Det blir debatt mellan Sverigedemokraterna och Nya Listan i Vellinge den 26 augusti

Sverigedemokraterna har tackat ja till Nya Listan i Vellinges inbjudan till debatt.

Den kommer att äga rum tisdagen den 26 augusti mellan kl 19 och 20 i matsalen på Framtidskompassen i Västra Ingelstad (fd. Västra Ingelstads skola).

Nya Listan kommer att företrädas av partiets gruppledare Rolf Erichs och Sverigedemokraterna av gruppledaren Karl-Johan Persson.

Ämnen som bl a kommer att debatteras är invandrings- och flyktingpolitiken, skolan, vård och omsorg samt miljön.

För ytterligare information kontakta Tommy Nilsson, Sverigedemokraterna, tel 0722 – 1632 65 eller Douglas Krook, Nya Listan i Vellinge, tel 073 340 69 65 el 040 47 33 64.

Publicerad 23 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Uppgörelse Bredband

Pressmeddelande 140509


I Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät har Vellinge Kommun tappat tre placeringar och ligger nu på femte plats – den lägsta placeringen på flera år. Inom tele- och it-tjänster är tappet hela 123 placeringar!

– Första skälet är att kommunen alltför länge ignorerat (mer än 10 år ) utbyggnaden av bredband, säger Rickard Omfors. Det andra skälet till den dåliga placeringen är att när till sist fria alternativ (privata initiativ) drar igång en satsning svarar kommunen med att starta ett kommunalt högriskbolag.

Därför är det glädjande att en uppgörelse mellan Vellinge Stadsnät och det fria alternativet (privata initiativet) nu kommit till stånd. Uppgörelsen innebär att samtliga kunder i Höllviken, Skanör och Falsterbo även kan välja Bredband 2 (exklusivt och direkt)  som leverantör av bredbandstjänster (bättre priser).

Syftet med avtalet är att möjliggöra för de kunder som vill binda sig direkt och exklusivt till Bredband 2 att även kunna göra det inom Vellinge Stadsnät.

– Äntligen har Vellinge kommun tagit sitt förnuft till fånga och svarat på det privata alternativets inviter om samarbete, säger Rickard Omfors. Vi inom Nya Listan ser detta som positivt. Nu blir det ett bredband (gemensam infrastruktur). Nu får medborgarna välja det alternativ man vill ha till konkurrenskraftiga priser. Förhoppningen från vår sida är nu att det kommunala bolaget Vesab inte ska bli en belastning för skattebetalarna.
– Hade samarbetet kommit tidigare hade det besparat mycket tid och kostnader för de inblandade, men det positiva är att nu får enskilda, företag och kommunens egna verksamheter det länge efterlängtade bredbandet, avslutar Rickard Omfors.

Läs mer om samarbetet här!

Andra kommentarer om uppgörelsen samt om kostnaderna som inte redovisas

Läs historien bakom Vellingegate (Bråkbandet)

Publicerad 9 maj 2014 av Nya Listan i Vellinge

Kommunalvalet 2014 – Kandidaterna

Pressmeddelande 2014-04-06                

Nya Listan har fastställt partiets valsedel för kommunvalet i Vellinge

På årsmötet för Nya Listan i Vellinge beslutades igår,

lördagen den 5 april, om partiets valsedel i kommunvalet i Vellinge.

84 av Nya Listans 100 medlemmar deltog i provvalet.

Årsmötet fastställde valsedeln helt i enlighet med provvalets resultat.

Detta är valsedeln som Nya Listan i Vellinge ska gå till val på:

1.      Rolf Erichs, 67 år, egenföretagare, Falsterbo

2.      Anina Söderlund, 60 år, läkare, Ljunghusen

3.      Peter Jonsson, 60 år, bolagsjurist, Ljunghusen

4.      Rickard Omfors, 34 år, leg. lärare, Höllviken

5.      Madeleine Carlsson Ahnell, 42 år, egenföretagare, Falsterbo

6.      Jessica von Platen, 47 år, Skanör

7.      Mats Uneland, 51 år, företagsledare, Höllviken

8.      Mons Krabbe, 39 år, säkerhetsanalytiker, Skanör

9.      Henrik Rydengård, 41 år, IT-konsult, Höllviken

10.    Lennart Bengtsson, 59 år, konsult, Falsterbo

11.    Helena Erichs, 64 år, egenföretagare, Falsterbo

12.    Kristin Roos, 62 år, Ljunghusen

13.    Thomas Fröslev, 36 år, ekonomisk förvaltare, Falsterbo

14.    Finn Slettengren, 60 år, egenföretagare, Falsterbo

15.    Tommy Omfors, 69 år, ingenjör, Höllviken

På årsmötet valdes Maria Lomholt om till ordförande för partiet.

Kontakter Maria Lomholt, 0705-22 88 50 alt partiets gruppledare Rolf Erichs, 0708-30 93 17.

Publicerad 6 april 2014 av Nya Listan i Vellinge

Nya Listan har genomfört provval inför årets kommunalval

Nya Listan har idag drygt 100 medlemmar. 84 av dessa har medverkat i provvalet inför årets kommunalval genom att rösta fram sina topp-tre kandidater.

– Det är våra medlemmar som fullt ut bestämmer ordningen i kandidatlistan till valsedel inför årets kommunval, säger Anita Sundgren, samordningsansvarig för Nya Listans valberedning.

Vi genomförde ett telefonbaserat provval under perioden 9 – 16 mars. Här gavs våra medlemmar möjlighet att rösta fram sina topp-tre kandidater.

Kandidatlistan i prioriterad ordning till valsedel inför årets kommunval

 1. Rolf Erichs, 67 år, egenföretagare, Falsterbo
 2. Anina Söderlund, 60 år, läkare, Ljunghusen
 3. Peter Jonsson, 60 år, bolagsjurist, Höllviken
 4. Rickard Omfors, 33 år, leg. lärare, Höllviken
 5. Madeleine Carlsson Ahnell, 42 år, egenföretagare, Falsterbo
 6. Jessica von Platen, 47 år, Skanör
 7. Mats Uneland, 51 år, företagsledare, Höllviken
 8. Mons Krabbe, 39 år, säkerhetsanalytiker, Skanör
 9. Henrik Rydengård, 41 år, IT-konsult, Höllviken
 10. Lennart Bengtsson, 59 år, konsult, Falsterbo
 11. Helena Erichs, 64 år, egenföretagare, Falsterbo
 12. Kristin Roos, 62 år, Ljunghusen
 13. Thomas Fröslev, 36 år, ekonomisk förvaltare, Falsterbo
 14. Finn Slettengren, 60 år, egenföretagare, Falsterbo
 15. Tommy Omfors, 69 år, ingenjör, Höllviken

Nya Listans 15 kandidater presenteras på www.nyalistanivellinge.se.

Kandidatlistan fastställs på föreningsstämman lördagen den 5 april, kl. 15, Skanörs Bibliotek, Bäckatorget, Skanör.

För vidare information och bilder, kontakta Anita Sundgren, samordningsansvarig för Nya Listans valberedning på 070-9602585.

Publicerad 24 mars 2014 av Nya Listan i Vellinge

Informationsmöte 2013

Till alla intresserade!

PÅMINNELSE OM INFORMATIONSMÖTE

Falsterbokanalen, levande centra, bredband och  andra hjärtefrågor inför valet!

Missa inte Nya Listans informationsmöte onsdagen den 20 november kl 18-20 i Hörsalen, gamla biblioteket (bakom det nya biblioteket) i Höllviken.

Program:

Falsterbokanalen – ett nytt Västra Hamnen eller? Pål Jensen, vice ordförande, Falsterbokanalens Båtklubb.

Kommunalt bredband eller privat? Vi reder ut skillnaden med hjälp av bl a Daniel Krook, vd Bredband2.

Levande centra i hela kommunen? Kommunens nya Centrumutvecklare Marlene Hassel berättar hur hon ska uppnå detta mål.

Detta går Nya Listan till val på – våra fullmäktigeledamöter Rolf Erichs, Rickard Omfors, Anina Söderlund och Jessica von Platen.

Vi ser fram emot att träffas den 20 november så glöm inte anteckna datumet. Vi bjuder på förfriskningar.

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL NYA LISTANS INFORMATIONSMÖTE, BÅDE MEDLEMMAR OCH ÖVRIGA INTRESSERADE! 

3 kommentarer

Publicerad 14 november 2013 av Nya Listan i Vellinge