Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Artiklar i kategorin 'Valkampanj 2014'

Valkampanj 2014 »

Politik och politik!?

”Ni har ju ingen egen politik” svarade Lars-Ingvar Ljungman (M), då han tackade nej till Nya Listans inbjudan till en politisk debatt partierna emellan.
”Ni säger ju bara nej till allting och det har ni rikligt med tillfällen att göra i kommunfullmäktige”.

Sanningen är en annan !

Under den gångna mandatperioden har Moderaterna börjat göra till vana att stjäla delar av eller hela förslag från Nya Listan och i viss mån från övriga oppositionen. Först möts förslaget av tystnad, skepsis eller nedgörande kritik, för att senare dyka upp som ett moderat förslag, lätt sminkat eller till och med helt osminkat!
Det mest iögonfallande exemplet är när kommunfullmäktige (2011-09-14) under agendans §10  antar ”det moderata förslaget” att påbörja en utredning av Vägföreningarna. Under §11 behandlas Nya Listans motion, inkommen 2011-08-26, att göra en utredning av Vägföreningarna. Nya Listans motion avslås med motiveringen att ”en utredning redan  (för en minut sedan, förf.anm.) är tillsatt”!
Till listan av stulna eller ”kidnappade” förslag kan läggas sänkning av avfallstaxan, återtagande av färdtjänsten, stöd till Livräddarna m.fl.
Den pragmatiske politikern kan säga – va bra! De lyssnar ju på oss och lägger förslag med innehåll i vår riktning. Det hade dock varit mer klädsamt och definitivt bra för den demokratiska processen om majoriteten hade kunnat hantera förslag på ett konstruktivt sätt oavsett var de kommer ifrån.
Moderaternas agerande verkar emellanåt vara väldigt händelsestyrt och man kan ifrågasätta om politiken i alla delar är genomtänkt och sammanhängande.
Så vem är det som har en egen politik??
Under kommande mandatperiod kommer Nya Listan att fortsätta kämpa för ökad närdemokrati, för att utveckla den politiska debatten, tillvarata kommuninvånarnas intressen och öka rättvisan i den politiska processen.
Rösta på Nya Listan i Vellinge
– Ett liberalt parti för ökad närdemokrati

Publicerad 2 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Falsterbokanalens framtid?

Vi vill minska bebyggelsen kring Falsterbokanalen

genom att sälja ett av kommunens fastighetsbolag

Nya Listan föreslår att Vellinge kommuns kommersiella fastighetsbolag Vexab säljs för

att skapa möjligheter för kommunen att överta markområdena kring Falsterbokanalen

kring brofästet för att kunna skapa en framtida attraktiv miljö.

Falsterbokanalen, som ägs av Sjöfartsverket, har ett kraftigt eftersatt underhåll.

För ett år sedan skrev Vellinge och Sjöfartsverket en intentionsförklaring, om att kommunen ska köpa delar av kanalen (mark och pirar). Köpeskillingen ska Sjöfartsverket använda till att renovera kanalen.

– Vi anser att Vellinge kommun bör köpa de markområden kring Falsterbokanalen som Sjöfartsverket vill avyttra, säger Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan. Problemet är att Vellingemoderaternas planer för att finansiera köpet kräver att 200 – 250 bostäder måste byggas bl a på den yta som båtklubben disponerar på Ljunghusensidan.

– Det är en orimlig exploateringsgrad, som skulle förstöra miljön kring hela kanalen och innebära att kommunen låter annat än kommunnyttan styra exploateringen av kanalområdet, fortsätter han. Detta står i strid med vad en majoritet av invånarna vill.

För att minska exploateringsgraden bör markköpet finansieras genom att Vellinge kommun säljer det kommunala fastighetsbolaget Vexab, alternativt säljer en del av dess fastigheter.

Bolaget har betydande övervärden som kan realiseras. Det saknas anledning för Vellinge kommun att äga ett fastighetsbolag för kommersiella lokaler. I synnerhet som bolaget inte strategiskt på senare år verkat för att främja inflyttning av nya företag.

Genom denna finansiering kan exploateringsgraden hållas nere. Det innebär att man kan säkerställa framtiden för båtklubben, sjöräddningen och kustbevakningen i kanalen och den aktiva scoutverksamheten genom att erbjuda lokaler för dessa verksamheter på Ljunghusensidan mot Öresund, där det inte ska byggas bostäder. Det öppnar också för möjligheten att skapa ett marint centrum i kanalen och inte minst för ett spännande rekreations- och turistområde med restauranger, caféer och butiker.

Kommunen bör göra en utredning av denna möjlighet och ta fram kommersiella priser för Vexabs fastighetsbestånd. Detta skulle bryta det dödläge som vi uppfattar råder i förhandlingarna mellan Sjöfartsverket och kommunen.

Målet är ett attraktivt kanalområde med ett begränsat antal bostäder på nordöstra piren (f.d. turistbyråsidan) och längs den sydöstra sidan på 2-2 1⁄2 plan som kan smälta in i miljön. På Ljunghusensidan mot Öresund blir det inga bostäder. Här tryggar vi bl a båtklubbens och övriga verksamheters framtid.

För ytterligare information kontakta Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan 0708 309 317 eller

Peter Jonsson, styrelseledamot i Vexab 0705 29 25 00

Om Vexab

Vellinge Exploaterings AB äger och förvaltar vårdboenden, industrilokaler och andra

kommersiella lokaler. Hyresgäster är organisationer och företag såsom Swedbank,

Systembolaget, ICA, Polisen med flera.

Publicerad 1 september 2014 av Nya Listan i Vellinge

Debatt med SD 140826

Det blir debatt mellan Sverigedemokraterna och Nya Listan i Vellinge den 26 augusti

Sverigedemokraterna har tackat ja till Nya Listan i Vellinges inbjudan till debatt.

Den kommer att äga rum tisdagen den 26 augusti mellan kl 19 och 20 i matsalen på Framtidskompassen i Västra Ingelstad (fd. Västra Ingelstads skola).

Nya Listan kommer att företrädas av partiets gruppledare Rolf Erichs och Sverigedemokraterna av gruppledaren Karl-Johan Persson.

Ämnen som bl a kommer att debatteras är invandrings- och flyktingpolitiken, skolan, vård och omsorg samt miljön.

För ytterligare information kontakta Tommy Nilsson, Sverigedemokraterna, tel 0722 – 1632 65 eller Douglas Krook, Nya Listan i Vellinge, tel 073 340 69 65 el 040 47 33 64.

Publicerad 23 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Livräddarna behöver bli fler

2014-08-10 Höllviken
Motion: Hjälp Falsterbonäsets Livräddare så att de kan bli fler
Vi är många som vill att bevakning skall ske också i övriga kommundelar
( inte bara i Skanör) med tanke på hur pass välbesökta våra övriga stränder är.
Säkerheten är eftersatt på stränderna.
Det skulle innebära en i sammanhanget och för möjligheterna att rädda liv låg
kostnad att utöka med fler livräddare. Det är också ett viktigt och utvecklande
sommarjobb för våra ungdomar.
Livräddarna gör ett mycket bra arbete på Skanörs Havsbad vilket uppskattas av alla
som besöker denna strand. Livräddarna är en kvalitetsstämpel och visar både
kommuninvånare och besökare att Vellinge kommun står för omtanke.
Nya Listan lade redan 2011-05-18 en motion om att Livräddarna skulle få mer pengar
för att kunna expandera genom att få behålla 100 % av parkeringsintäkterna.
Motionen avslogs.
Livräddarna fick däremot en garanterad summa på 150 000 kr men denna summa
täcker inte kostnaderna för en expansion med bevakning av samtliga välbesökta
stränder i kommunen.
Ett sätt att finansiera kostnaderna för en tätare livräddarebevakning, kan vara att höja
de relativt låga parkeringsavgifterna.
Våra stränder (3 st. har Blå Flagg) har ett högt turistvärde och med livräddarna på
plats så blir det ännu högre säkerhet och kvalitet.
Många andra kommuner satsar på förebyggande åtgärder
– det borde även Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att
understödja Falsterbonäsets Livräddare genom samarbete och ekonomiskt utökat
stöd, så att dessa kan etablera sig också i Falsterbo, Ljunghusen och
Kämpinge (Höllviken). Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.
Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamöterna
Rickard Omfors
Anina Söderlund

Se vår motion från 2011-05-18

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Förbättra strandskötseln

2014-08-10 Höllviken
Motion: Förbättra strandskötseln
Vellinge kommuns stränder tillhör Sveriges finaste (målet är att ha Sveriges bästa
stränder) och är berömda långt utanför landets gränser. Tre av stränderna har fått
den attraktiva utmärkelsen Blå Flagg för sin vattenkvalitet, säkerhet, service och
miljöinformation, en utmärkelse som måste sökas på nytt varje år.
Trots strändernas popularitet och betydelsen dessa har för kommunen som
boendekommun och besöksmål, har inte strandskötseln fungerat fullt under
sommaren.
I Höllviken har det varit mycket sopor på Kämpingestranden.
Soptunnorna har varit överfulla.
Med bättre renhållning blir stränderna ännu attraktivare för boende och besökare och
möjligheten att bibehålla den viktiga Blå Flagg-utmärkelsen ökar.
Många andra kommuner satsar på förebyggande miljöåtgärder – det borde även
Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att förbättra
strandskötseln på Kämpingestranden.
Eventuella förslag till åtgärder som presenteras i utredningen, bör prövas också i
övriga kommundelar för att uppnå bättre strandskötsel i hela kommunen.
Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.

Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamot
Rickard Omfors

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Havets Dag

Nya Listan deltar på Havets Dag nu på söndag den 3 augusti.

Vi finns på plats hela dagen. Anina Söderlund och Henrik Rydengård är vårt kanotlag i valracet kl. 14.15. Anina representerar oss också i paneldebatten kl 12.00.

Läs mer här!

3/8:

Nya Listan kom på 3:e plats efter KD som vann och SD som blev 2:a. Moderaterna deltog inte i paddlingen av olika skäl.

nlteam1

 

kanalskylt1

 

Nya Listan om Falsterbokanalen

Vi måste respektera och värna miljön samt bevara kommunikationen med havet genom att bygga varsamt och i samklang med naturen, maximalt 2 – 2 ½ plan. Vi vill att man bygger med försiktighet och i måttlig omfattning längs kanalen på nordöstra piren (f.d. turistbyråsidan) och längs den sydöstra sidan mot naturskyddsområdet (t.o.m. Ljungens sjöscoutkårs nuvarande lokal).
Nordvästra piren vill vi bevara utan bostadsbebyggelse till förmån för ett ”Marint centrum” inkluderande båtklubben, sjöscouterna, sjöräddningen etc. samt med marinbiologisk/marinekologisk forskning och utbildning i samarbete med Lunds universitet och Sundsgymnasiet.

 

1 kommentar

Publicerad 31 juli 2014 av Nya Listan i Vellinge

SD-Debatt

2014-07-30

 

Karl-Johan Persson
Sverigedemokraterna
Vellinge kommun
vellinge@sverigedemokraterna.se

 Inbjudan

Nya Listan inbjuder enlighet med ert tidigare svar på inbjudan, Sverigedemokraterna i Vellinge kommun till en valdebatt med undertecknad om Vellinge kommuns viktigaste frågor just nu, onsdagen den 3 september kl 19.00 i Vellinge. Passar inte dagen är vi villiga att ändra till ett annat datum. Lokal kan vi gemensamt komma överens om. Eventuellt övriga krav är vi också beredda att diskutera.

Omsorgspolitik inklusive invandrarfrågor, skolpolitik och ekonomisk politik är ämnen som vi anser bör ingå i debatten.

Om svar anhålles senast den 11 augusti 2014 till rolf.erichs@nyalistanivellinge.se.

Vänliga hälsningar

Rolf Erichs

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 31 juli 2014 av Rolf Erichs

Shuttlebussar

Motion om att utreda möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar för boende och turister.

Vellinge kommun är till ytan stor, varav kollektivtrafiken servar en bråkdel.

Biltrafiken både till och inom kommunen är omfattande.

Under, inte minst sommarmånaderna, har vi en ohållbar trafiksituation till/från/på Näset.

Enligt undersökningar, använder privatpersoner i Vellinge kommun oftast bilen för både korta och långa resor.

Avstånden är många gånger stora från regiontrafikens busshållplatser till kommunens ”attraktioner”, i huvudsak stränderna, men också till butiker,

servicenäringar och annat, från flertalet bostadsområden i kommunen.

Nya Listan yrkar att kommunen utreder möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar , vilket skulle kunna innebära att den enskilda biltrafiken till och från samt inom kommunen minskade, och att infrastrukturen avseende tillgången till fossilfria bränslen ( t.ex. tankstationer för biogas/ biodiesel och/eller elladdningsstationer) utvecklades.

Anina Söderlund

Rolf Erichs

Rickard Omfors

Jessica von Platen

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 19 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge

Cykeluthyrning

Motion om att utreda möjligheterna att införa cykeluthyrning för

boende och turister.

Vellinge kommun är till ytan stor, varav kollektivtrafiken servar en bråkdel .

Biltrafiken både till och inom kommunen är omfattande.

Under, inte minst sommarmånaderna, har vi en ohållbar trafiksituation till/från/på

Näset.

Enligt undersökningar, använder privatpersoner i Vellinge kommun oftast bilen för både

korta och långa resor.

Avstånden är många gånger stora från regiontrafikens busshållplatser till

kommunens ”attraktioner”, i huvudsak stränderna,, men också till butiker,

servicenäringar och annat från många bostadsområden i kommunen.

I Köpenhamn och numera också i Lund, har man infört cykeluthyrning vid ett

flertal ”nyckellokalisationer” i syfte att minska biltrafiken .

Nya Listan yrkar att kommunen utreder möjligheterna att införa cykeluthyrning , enligt

exempelvis Köpenhamns eller Lunds modell. Viktigt är dock att detta sker i samarbete

med de aktörer som finns i kommunen och som redan idag hyr ut cyklar.

Anina Söderlund

Rolf Erichs

Rickard Omfors

Jessica von Platen

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 19 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge