Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Natur- och miljövårdsprogram

Natur- och miljövårdsprogram

Natur- och miljövårdsprogram

Nya Listan i Vellinges  Natur- och miljövårdsprogram för mandatperioden 2014-2018

Separat Miljönämnd.

NL vill värna Vellinge kommuns unika natur- och miljö, därför anser vi att miljöfrågorna bör genomsyra all verksamhet i kommunen. Istället för som nu riskera att hamna i skymundan, skall miljöhänsyn och miljööverväganden vara övergripande och finnas med i samtliga beslut som tas i kommunen.

Av denna anledning har vi en motion för beredning om att separera miljönämnden från byggnadsnämnden och istället skapa en självständig Miljönämnd.

 

Ekologisk kompetens och medvetenhet.

Miljönämnden ska ha en väl, säkerställd ekologisk spetskompetens genom en heltidsanställd kommunekolog.

För att också bredda den ekologiska kompetensen i kommunen, vill vi att ekologisk kompetensutbildning för samtlig personal i kommunen genomförs.

Vidare är vår målsättning för skolor och övrig kommunal verksamhet att ha kravcertifierade kök enligt nivå 3 (idag gäller nivå 2 i skolköken), medförande en ökad ekologisk medvetenhet bland elever och personal, vilket sannolikt också skulle bidra till en ökad ekologisk medvetenhet generellt i kommunen.

NL vill medverka till att underlätta och öka motivationen för ekologisk odling och ekologisk köttproduktion i kommunen.

 

Minskad användning av fossila bränslen.

NLs målsättning är att all energianvändning, som uppvärmning, elektricitet och transporter, i kommunens olika verksamheter ska ske med fossilfria bränslen år 2020.

Vi vill att minst en biogastankstation etableras i kommunen. Vi vill även att laddstolpar för eldrivna fordon etableras på centrala platser i kommunen, t.ex. vid livsmedelsbutiker.

 

Förbättrad kollektivtrafik.

Vår ambition är att förbättra kollektivtrafiken framför allt inom kommunen, bl.a. med kommunala el/biogas/biodiesel eller andra icke fossildrivna ”shuttlebussar”. Detta skulle också medföra en förbättrad infrastruktur avseende laddstolpar och/eller stationer för biogas och/eller biodiesel.

Cykeluthyrning vid bl.a. busshållplatser (som i ex. Köpenhamn och Lund) bör erbjudas.

Parkeringsplats i Höllviken bör finnas för samåkning respektive för matartrafik till Näset.

 

Skydda naturområden.

Ljungskogen

Vi vill verka för att skydda ett flertal grönområden i Ljungskogen som nu är aktuella för eventuell detaljplaneändring för att möjliggöra exploatering.

 

Ålajorden

Ålajorden i Skanör- Falsterbo är en fristad för många djur och fåglar, varför det är av stor vikt att skydda området från exploatering.

 

Stadsparken i Falsterbo.

Stadsparken vid Sjögatan i Falsterbo måste bevaras i sin helhet. Begäran om upplåtelse för infartsvägar eller parkeringsplatser skall därför konsekvent avslås.

 

Vi vill bevara den kvarvarande naturen i anslutning till Hagarondellen. Vi anser att industribebyggelse, handelsområde eller bensinmack därför skall anläggas på andra platser än här.

Om behov av bensinmack och/eller byggmarknad anses föreligga, måste dessa placeras på betydligt avstånd från Hagarondellen, exempelvis i anslutning till bebyggelsen på Skanörs Vångar.

 

 

Vi måste respektera och värna miljön samt bevara kommunikationen med havet genom att bygga varsamt och i samklang med naturen, maximalt 2 – 2 ½ plan. Vi vill att man bygger med försiktighet och i måttlig omfattning längs kanalen på nordöstra piren (f.d. turistbyråsidan) och längs den sydöstra sidan mot naturskyddsområdet (t.o.m. Ljungens sjöscoutkårs nuv. lokal).

Nordvästra piren vill vi bevara utan bostadsbebyggelse till förmån för ett ”Marint centrum” inkluderande båtklubben, sjöscouterna, sjöräddningen etc. samt med marinbiologisk/ marinekologisk forskning och utbildning i samarbete med Lunds universitet och Sundsgymnasiet.

 

Bevara orternas karaktärer.

 

Vi vill tillse att samtliga orters karaktärer bevaras genom att icke detaljplanlagda centrala delar planläggs. Till exempel i Falsterbo där stora delar av bykärnan idag saknar planreglering.

Det är också viktigt att en inventering görs av den äldre bebyggelsen i hela kommunen och att en bevarandeplan upprättas.