Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Näringslivsprogram

Näringslivsprogram

Näringslivsprogram

Hela Vellinge kommun ska leva ”Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln!”’

Inledning
Vellinge kommun bedöms som en av de mest näringslivsvänliga kommunerna i Sverige.
Bedömningen görs av de företagare som är sysselsatta i Vellinge. Detta budskap bör
spridas för att attrahera nya etableringar i kommunen.
Kommunen har ur etableringssynpunkt många starka sidor.
Med IT-teknologin behöver inte kunskapsföretag vara etablerade i storstäderna.
Kommunen attraherar redan idag konsultföretag, ledningskontor, företag inom
besöksnäringen, service, handeln, jordbruk och livsmedel. Vellinge omgiven av
förstklassig jordbruksmark ska däremot inte locka företag i behov av stora
markområden för produktionsanläggningar.

Vellinges läge ur kommunikationssynpunkt är suveränt med närhet till Malmö och
Köpenhamn och dess flygplatser och förbindelser med järnväg.

Vellinge är också en attraktiv turistkommun, där Näset har en stor dragningskraft med
natur, stränder, golf, fågelliv och hästsport.
I det nedanstående föreslår vi mål, strategi, konkret förbättring av servicen till företagen
och vi definierar branscher som skulle passa i Vellinge kommun. Centrum i Vellinge,
Skanör och Falsterbo håller på att dö ut. Vi fokuserar på hur service i form av handel etc.
här ska förbättras till gagn för kommunens invånare.

Mål och strategi
I detta program fokuserar vi på följande punkter:

 • Bra kommunal service till kommunens företag
 • Vellinge som etableringsort för företag.
 • Näset som attraktivt turist- och besöksområde.
 • Levande centra i hela Vellinge kommun.

Vellinge tätort bör definieras som ett kommersiellt centrum och attrahera
nyetableringar som ger fler jobb i kommunen och som ökar underlaget för handeln i
Vellinge centrum.

1. En satsning bör ske på utvalda branscher
2. Handeln i hela kommunen bör prioriteras
3. Näset ska ur näringssynpunkt främst ses som turist-, evenemangs- och
konferenscentrum med en enastående natur, inbjudande stränder och ett rikt
fågelliv. Årligen arrangeras internationellt topprankade Falsterbo Horse Show
med mer än 60 000 besökare och Falsterbo Birdshow. På Näset ligger också
några av Sveriges bästa golfbanor. Det finns två småbåtshamnar.

Förbättrad företagspolitik
En handlingsplan bör tas fram för att locka nya företag till kommunen och för att
definiera vad kommunen kan ge för service till befintliga företag inom ramen för en
sund ekonomisk, social och ekologisk utveckling.
En enkät bör skickas ut till företagen för att få deras syn på näringslivsklimatet i
kommunen och på hur relationerna mellan kommun och näringsliv fungerar.

Fler mötesplatser bör skapas. Ledande företrädare för kommunen regelbundet träffa
företagsledare i kommunen exempelvis över förslagsvis ett frukostmöte två gånger om
året för att få näringslivets syn på viktiga näringslivsfrågor.

Kommunen bör definiera vad man kan erbjuda för service till nya företag som vill flytta
till kommunen för att attrahera till flytt och för att underlätta en flytt.
Kommunen bör formulera tydliga mål i ägardirektiv för Veboa och Vexab, vad dessa
företag ska ha för funktion som motiverar att företagen är kommunägda.
Kommunen bör definiera hur de egna företagen kan underlätta företagsetableringar och
underlätta för handel och turism.
Sophanteringen i kommunen som sköts av SYSAV bör konkurrensutsättas
Kommunen bör definiera vad som krävs för att bibehålla och öka konkurrenskraften
som etableringsort.
Kommunen bör bättre marknadsföra Vellinges positiva företagsklimat.
Näringslivs- och turistchefens uppgift ska tydligt vara att aktivt utveckla besöksnäring
och bidra till nya företagsetableringar. Ett nytt näringslivsprogram för kommunen bör
tas fram.
Nära samverkan med kommunens företagarföreningar bör ske.
Kommunens konferensverksamhet bör i första hand förläggas till anläggningar i
kommunen.

Bättre service till företagen
Kommunen ska satsa på bredband i hela kommunen, vilket skulle underlätta för företag
att förlägga verksamhet till kommunen. Här ligger kommunen långt efter och nu bör de
kommunala bolagen prioritera en utbyggnad för att resten av kommunen ska kunna
följa efter.
Ett sätt att förbättra servicen till företag är att etablera ”one way in!” Det innebär att ett
företag som planerar en etablering i kommunen endast ska behöva ha en kontaktperson
i kommunen som kan hjälpa till med alla kommunala kontakter. Motsvarande bör gälla
för när nyckelpersoner till företag flyttar till kommunen.
Kommunen bör initiera en förbindelse till Sturup för alla som varje dag reser till främst
Stockholm.

Som ett komplement till den företagsmässa som kommunen arrangerar varje år, bör
Vellinge kommun erbjuda alla lokala företag med kundkrets i kommunen plats på en
gemensam plats under Vellinges hemsida.

Prioriterade branscher
Nedan definieras ett antal av kommunens viktigaste branscher. Genom att koncentrera
rekryteringen till dessa branscher bidrar man till att stärka dessa kluster som kan ge
erfarenhetsutbyte och fler jobb i kommunen.

Konsultbranschen
Konsultverksamhet inklusive kommunikation, juridik, management, IT finns som främst
fåmansbolag i hela kommunen. Många är enmansföretag. Många boende i kommunen är

anställda i konsultföretag eller driver konsultföretag som idag är idag etablerade i
Malmö eller Lund.
För flera skulle det vara mer praktiskt och ekonomiskt effektivt att driva företag i
Vellinge och slippa pendlingen till Malmö. Ett sätt att stödja de minsta företagen är att
satsa på företagshotell i Vellinge för att skapa en kommersiell gemenskap.
I ett steg 2 skulle en s.k. företagskuvös kunna startas för att hjälpa personer att komma
igång med nytt företag. Här skulle ett samarbete kunna etableras med Malmö Högskola
eller med Lunds universitet.

Jordbruk och livsmedel
Jordbruk, grönsaksodling och livsmedel är en viktig bransch i Vellinge. Kan antalet
livsmedelsföretag öka?
Det finns nästan 200 lantbruk och livsmedelsföretag i kommunen. Många odlar
grönsaker och det tillverkas en del livsmedel lokalt.
Varför inte ge Vellinges bönder möjlighet att komma in till förslagsvis Höllviken,
Vellinge eller Skanör för att en gång varje vecka under säsong sälja på Bondens
marknad?
Kommunen bör också stimulera inköp av jordbruksprodukter som odlats i kommunen.
Satsningen på Söderslättsmärkt tillsammans med b.la Trelleborgs, Svedalas och delar av
Malmö kommun har misslyckats. Branschen är inte intresserad. Verksamheten har
stagnerat efter 3 års verksamhet. Hemsidan är misskött och kontakten med ansvariga
fungerar dåligt. En reflektion är att det inte behövs fler varumärken. Det är bättre att
stärka de som finns.

Handel
Fler boende ger ökad marknad för handeln. Fler turister och besökare ger ökad marknad
för handeln. Fler företag med anställda ger en ökad marknad för handeln.
Kommunen bör utnyttja de möjligheter som föreligger att vitalisera centrum i
Skanör, Falsterbo och Vellinge. Höllvikens centrum och Höllvikens externa
köpcentrum bör samtidigt ges möjlighet att växa ihop.

 

Några möjligheter:

 • Koncentrera affärsverksamheten i centrum i Skanör till Torget.
 • Kommunens fastighetsbolag bör medverka till detta.
 •  Satsa på Vellinge centrum – arbeta aktivt för flera företagsetableringar och att Vellinge blir kommunens kommersiella centrum, vilket ökar underlaget för handel och restauranger. Kommunens fastighetsbolag bör medverka till detta. 
 • Satsa på företagshotell i Vellinge centrum med en s.k. företagskuvös.
 • Slopa de konkurrenshinder som finns på livsmedelssidan på Höllvikens
 • externa köpcentrum i detaljplanen.
 • Förbättra Höllvikens externa köpcentrums tillgänglighet.
 • Planera för att Höllvikens externa köpcentrum blir en integrerad del av
 • Höllviken centrum.
 • Satsa på Bondens marknad

Besöksnäring och turism
Besöksnäring och turism är ett viktigt område för kommunen. På Näset finns
möjligheter till bad och friluftsliv och en fantastisk natur med ett rikt fågelliv. Stora
sporter är ridsport och golf. Därför bör det underlättas att etablera nya hotell och
restauranger. Badgästerna måste erbjudas en bättre service med bryggor, kallbadhus
och välskötta stränder. Åtgärder för att förlänga säsongen bör vidtas.
Kommunen bör underlätta etableringar som ger besökare, konferensgäster och turister.
Kommunens egna konferenser bör i första hand förläggas till anläggningar inom
kommunen.
En speciell satsning bör göras på Skanörs hamn och på Falsterbokanalen, för dels de
som kommer landvägen men också för båtfolket. Hamnarna är viktiga för de två
båtklubbarna. Här ska finnas högklassig service till båtar, båtfolk och landturister.
Kommunen bör verka för att skapa en levande miljö med butiker, restauranter, kiosker
och service till båtfolk och övriga besökare.
Kommunens bör skapa en ny detaljplan för de två hamnarna för att underlätta att dessa
mål uppnås. Inom nedanstående områden krävs förbättringar:

 • Agera för att få igång bygget av Badhytten i Skanörs hamn för att erbjuda
 • restaurang och nöjesliv till främst ungdomen och till turister.
 • Erbjud välskötta stränder.
 • Bygg bryggor.
 • Satsa på Skanörs hamn inklusive ett agerande från kommunens sida för att få byggt en kallbadbrygga.
 • Agera för att fler restauranger etableras i Skanör och Falsterbo.
 • Satsa på Falsterbokanalen med bostäder, båtklubb, gästhamn, restauranger och maritimt centrum. ( En särskild arbetsgrupp inom Nya Listan arbetar med denna fråga, då den täcker mer än näringspolitik).
 • Länge har diskuterats behovet av ett hotell i Falsterbo. Intressera fastighetsbolag
 • och hotellentreprenörer att i anslutning till Strandbaden etablera ett hotell.
 • Kommunens katastrofala investering i olönsamma restaurang Strandbaden kan
 • då också fungera som en konferensanläggning och bör på sikt säljas.
 • Ersätt turistbyrån i Höllviken med en virtuell turistbyrå.
 • Skapa ett besökscentrum vid kanalen.