Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Näringslivsprogram » Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Motion om att begränsa exploateringsgraden vid byggnation kring Falsterbokanalen

Bakgrund

Vellinge kommun har en positiv tillväxt. Uppskattningen är att invånarantalet kommer öka från dagens 33.000 till 40.000 i mitten av 2020-talet och till omkring 50.000 år 2050. Det kommer bl.a. till uttryck i att huspriserna, relativt med de flesta andra delar av Sverige, är höga, att efterfrågan på tomtmark också är hög samt att det kommunalt ägda bostadsbolaget Vellinge Bostäder AB (”Veboa”) har en kö om ca. 3.900 personer.

Veboas förmåga att möta efterfrågan av hyresrätter är begränsad. Under år 2015 planeras skapandet av ca 50 hyresrätter, huvudsakligen genom nybyggnation. Att Veboa inte har en högre expansionsgrad beror på dels otillräcklig kapitalbas dels otillräckliga interna resurser. Med den takten kommer det ta väldigt många år innan behovet av bostäder är tillgodosett. Det är av vikt för kommunen, som har en åldrande population, att möjliggöra för yngre att bosätta sig i kommunen.

Vellinge kommuns Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050, vann laga kraft i juni månad 2013. På kommunens hemsida (http://www.vellinge.se/kommun-politik/planer-och-styrdokument/oversiktsplan/) kan man ta del av följande mycket goda ambitioner och intentioner:

·         Under rubriken ”Den hållbara staden” anges att stadsutveckling handlar om att utveckla nya och befintliga kvaliteter för att på så sätt kunna skapa bättre livsmiljöer i vardagen och samtidigt ta ökad hänsyn till naturen. För att uppnå visionen om den hållbara staden krävs nya förhållningssätt och en något annorlunda planering än tidigare. Denna planering måste ske i samverkan och delaktighet mellan politiker, tjänstemän, näringsliv, föreningsliv och invånare.

·         Under rubriken ”Flera utmaningar” anges att trycket på stadsutvecklingsfrågorna ökar, både på grund av högre invånarantal, men även baserat på ökad insikt och miljömedvetenhet. Utmaningarna är många. Bland annat handlar det om att skapa god ekonomisk tillväxt, förbättra livsmiljöerna i tätorterna, vårda kulturvärden, fortsätta bygga på god social sammanhållning och värna naturen med bra balans mellan stad och land.

·         För att möta de förändringar som följer av en ökande befolkning behöver den översiktliga planeringen fokusera på att utveckla kommunens offentliga rum och öka kvaliteten på de allmänna stadsrummen, det vill säga innehåll och utformning av våra gemensamma stadsrum, mötesplatser, stränder, gator, parker och centrum.

·         Under rubriken ”Vision för Översiktsplan 2010” anges att vi ska skapa en god livsmiljö i vår kommun som innebär att friheten och möjligheterna att förverkliga sina idéer och drömmar är större för alla och skapa ”Det goda livsrummet” för att få alla, unga som gamla, att vilja bo och verka i vår kommun under livets alla skeden.

  • Under rubriken ”Politiska direktiv” anges bl.a. att vi ska verka för att visa respekt för varje orts karaktär och utveckla deras egna identiteter, utveckla turistnäringen i kommunen, fokusera på ungdomarnas behov.

Vad som anges i översiktsplanen är lagakraftvunnet och det är nu upp till kommunfullmäktiges ledamöter att inför väljarna i handling visa att det inte bara är ord. Av en relativ färsk undersökning framgick att åtta av 10 invånare i Vellinge kommun väljer Vellinge primärt pga. naturen. Det finns många naturvärden i Vellinge. För de som bor i Höllviken (kommunens största ort) och på Näset, är närheten till och upplevelsen av havet det som uppskattas mest. Den rent faktiska upplevelsen därav får man vid promenader och bad. Dock har väldigt få invånare ett boende som ger en daglig upplevelse av haven. Däremot upplever många den vackra havslinje som erbjuds vid resa från söder mot platser norr om Höllviken och väg 100 erbjuder en strålande upplevelse av hav och himmel vid resan från norr mot Ljunghusen fram till bron över Falsterbokanalen. Att framåt våren få se solen gå ner över Skanörs udde är underbart vackert.

Denna vackra vy tänker vi nu begränsa. Översiktsplanen har angett områdena kring Falsterbokanalen för framtida byggnation. Det är överlag bra då det behövs fler bostäder, men det gäller att göra det på ett sätt som tar hänsyn dels till de ovan i översiktsplanen angivna intressena och då inte minst omsorgen om den naturupplevelse invånarna prioriterar, dels de föreningar som under många år verkat i kanalen (scouter, sjöräddningen och båtklubben). Många kommuninvånare känner stor oro för att det arbete som nu utan insyn pågår inom en mindre grupp politiker och tjänstemän inte tar tillräcklig hänsyn till dessa intressen och värden eller, annorlunda uttryckt, vad kommunens invånare önskar.

En utmaning vid byggnation kring Falsterbokanalen är att Sjöfartsverket, som äger densamma, sedan många år slutat underhålla den och inte heller i framtiden har för avsikt att göra det med egna medel. För två år sedan ingick Vellinge kommun och verket en avsiktsförklaring, vars huvudinnehåll är att kommunen ska finna exploatörer villiga att köpa de områden kring Falsterbokanalen som i översiktsplanen är avsatta för byggnation. Sjöfartsverket förbinder sig att använda köpeskillingen till upprustning/renovering av kanalen. Ingen vet exakt hur stor kostnaden är för det, men det talas om allt från 100 miljoner kronor och uppåt. Eftersom den grupp som nu detaljplanerar de aktuella områdena arbetar utan insyn, är de närmare planerna okända. Att antalet tilltänkta bostäder är ca. 250 är dock en uppgift som förefaller korrekt. Det är en avsevärd volym, där huvuddelen kommer att placeras på den nordöstra piren, vilken kommer att breddas betydligt (inåt kanalen och/eller mot Höllviken). Därtill ska även det område som idag arrenderas av båtklubben bebyggas samt vissa delar sydöst om kanaltornet. För alla dessa bostäder krävs vägar och ca. 375 parkeringsplatser (enligt normen 1,5 platser per lägenhet).

I avsaknad av offentlighet och dialog intill dess arbetsgruppens arbete blir offentligt, alternativt detaljplanen ställs ut kan man som sagt bara göra antaganden. Det torde dock vara ett mycket gott antagande att byggnationen på den nordöstra pirarmen radikalt kommer förändra upplevelsen av den vackra miljön. Det föreligger även andra problem. Var ska scouterna, Sjöräddarna och båtklubben hålla hus. Inte minst båtklubben, som är en betydande förening med ca. 1.000 medlemmar, har gjort avsevärda ansträngningar för att förmå kommunens politiska företrädare att utfästa att verksamheten ska få fortsätta där den idag är belägen. Det har inte krönts med framgång, vilket troligen beror på det upplevda kravet om 250 bostäder så att Sjöfartsverket kan godta köpeskillingen för markområdena. Först när planerna börjar materialisera sig kan båtklubben få besked, vilket man kan förstå även om det skapar osäkerhet för klubben.

Alla politiker i fullmäktige håller med om att vårt uppdrag är att säkerställa en långsiktigt hållbart utveckling av kommunen till medborgarnas bästa. Att bygga 250 lägenheter kring Falsterbokanalen strider mot detta uppdrag då det oåterkalleligt förstör ett mycket stort och viktigt naturvärde. Då uppkommer frågan hur vi kan minska den skadan.

Vellinge kommun äger via Vellinge Koncern AB samtliga aktier i Vellinge Exploaterings AB (”VEXAB”), vilket äger och förvaltar i huvudsak kommersiella lokaler och fastigheter för äldreboende. Bolaget har en god lönsamhet. För verksamhetsåret 2013 var resultatet före skatt ca. åtta miljoner kronor och för 2014 kommer det redovisa ca. 14 miljoner kronor. Detta är naturligtvis ett fint tillskott till kommunens kassa. De fastigheter VEXAB äger har ett bokfört värde om 386 miljoner kronor. En värdering av desamma gjord i december 2013 angav marknadsvärdet till 746 miljoner kronor. Skuldsättningen är ca. 340 miljoner kronor. Det finns alltså ett övervärde om ca. 400 miljoner kronor i fastigheterna.

Man kan på goda grunder fråga sig varför Vellinge kommun ska äga ett bolag som VEXAB. Syftet beträffande kommersiella lokaler har varit att underlätta etablering av verksamheter i centrala delar av kommunen för att förbättra servicen till invånarna. Såväl kommersiella lokaler som lokaler för äldre invånare emellertid lika väl ägas av privata fastighetsägare, något som är väldigt vanligt. Och det är inte så att VEXAB i dess strategi har fokus på att bygga fler kommersiella lokaler, vilket beror på att det inte finns ett tydligt behov av det.

Man kan alltså konstatera att Vellinge kommun genom att sälja antingen hela eller delar av VEXABs fastighetsbestånd, alternativt aktierna i bolaget, skulle lösgöra betydande medel. Dessa skulle kunna användas för olika behov. Ett vore att använda den till att av Sjöfartsverket köpa den mark kring Falsterbokanalen som avses att bebyggas, för att därefter sälja den vidare till de exploatörer som man finner lämpliga. Genom att göra så kan Vellinge kommun i detaljplanen besluta om lämplig exploateringsgrad och alltså slippa leva under det tvång under vilket det nu ligger i förhållande till Sjöfartsverkets kapitalbehov för renovering av kanalen. Det kan, eller till och med kan antas, komma innebära att Vellinge kommun betalar en högre köpeskilling till Sjöfartsverket än det får betalt av exploatörerna. Det är emellertid en långsiktig miljöinvestering som kommunen bör ta för att säkerställa att byggnationen runt kanalen inte förstör de för invånarna mycket viktiga naturvärdena. Ett sådant agerande skulle visa kommuninvånarna att deras politiker prioriterar på samma sätt som väljarna.

Storleken på realisationsvinsten beror naturligtvis på om man säljer hela eller delar av VEXABs fastighetsbestånd alternativt aktierna. Om tillräckliga medel frigörs vore en annan lämplig användning av realisationsvinsten att kapitalisera Veboa så att det kan påskynda det mycket stora behovet av hyresrätter.

Med hänvisning till ovan hemställer Nya Listan att kommunfullmäktige ska:

  1. besluta att mycket stor hänsyn ska tas till den viktiga naturmiljön kring kanalen vid det nu pågående planarbetet avseende markområden kring Falsterbokanalen, innebärande att kommande byggnation i minsta möjliga mån ska skymma densamma och att hamnmiljön ska bevaras.
  2. besluta att Vellinge kommun snarast i förhandlingar med Sjöfartsverket ska försöka avtala en bestämd köpeskilling för marken utan koppling till kommande vidareförsäljning av densamma.
  3. besluta att det under detaljplanearbetet av markområdena runt Falsterbokanalen ska tas fram två förslag av vilka det ena innebär en i förhållande till det andra förslaget halverad bebyggelse/exploateringsgrad.
  4. besluta ställa sig positivt till att sälja hela eller delar av VEXABs fastighetsbestånd alternativt aktierna i bolaget, för att bl a finansiera hela eller delar av markförvärv från Sjöfartsverket.
  5. besluta att – om en större del av VEXAB säljs än vad som erfordras för att skaffa kapital till markförvärv från Sjöfartsverket – en del av köpeskillingen används för att kapitalisera Veboa för att möjliggöra ett ökat byggande av hyresbostäder.

Vellinge den 4 mars 2015

För Nya Listan i Vellinge

Madeleine C. Ahnell, Peter Jonsson och Rolf Erichs

kanalskylt1

Vi måste respektera och värna miljön samt bevara kommunikationen med havet genom att bygga varsamt och i samklang med naturen, maximalt 2 – 2 ½ plan. Vi vill att man bygger med försiktighet och i måttlig omfattning längs kanalen på nordöstra piren (f.d. turistbyråsidan) och längs den sydöstra sidan mot naturskyddsområdet (t.o.m. Ljungens sjöscoutkårs nuvarande lokal).

Nordvästra piren vill vi bevara utan bostadsbebyggelse till förmån för ett ”Marint centrum” inkluderande båtklubben, sjöscouterna, sjöräddningen etc. samt med marinbiologisk/marinekologisk forskning och utbildning i samarbete med Lunds universitet och Sundsgymnasiet.

Läs mer i nyhetsbrevet.

Falsterbokanalens framtid?

Vi vill minska bebyggelsen kring Falsterbokanalen genom att sälja ett av kommunens fastighetsbolag

Nya Listan föreslår att Vellinge kommuns kommersiella fastighetsbolag Vexab säljs för att skapa möjligheter för kommunen att överta markområdena kring Falsterbokanalen kring brofästet för att kunna skapa en framtida attraktiv miljö.

Falsterbokanalen, som ägs av Sjöfartsverket, har ett kraftigt eftersatt underhåll.

För ett år sedan skrev Vellinge och Sjöfartsverket en intentionsförklaring, om att kommunen ska köpa delar av kanalen (mark och pirar). Köpeskillingen ska Sjöfartsverket använda till att renovera kanalen.

– Vi anser att Vellinge kommun bör köpa de markområden kring Falsterbokanalen som Sjöfartsverket vill avyttra, säger Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan. Problemet är att Vellingemoderaternas planer för att finansiera köpet kräver att 200 – 250 bostäder måste byggas bl a på den yta som båtklubben disponerar på Ljunghusensidan.

– Det är en orimlig exploateringsgrad, som skulle förstöra miljön kring hela kanalen och innebära att kommunen låter annat än kommunnyttan styra exploateringen av kanalområdet, fortsätter han. Detta står i strid med vad en majoritet av invånarna vill.

För att minska exploateringsgraden bör markköpet finansieras genom att Vellinge kommun säljer det kommunala fastighetsbolaget Vexab, alternativt säljer en del av dess fastigheter.

Bolaget har betydande övervärden som kan realiseras. Det saknas anledning för Vellinge kommun att äga ett fastighetsbolag för kommersiella lokaler. I synnerhet som bolaget inte strategiskt på senare år verkat för att främja inflyttning av nya företag.

Genom denna finansiering kan exploateringsgraden hållas nere. Det innebär att man kan säkerställa framtiden för båtklubben, sjöräddningen och kustbevakningen i kanalen och den aktiva scoutverksamheten genom att erbjuda lokaler för dessa verksamheter på Ljunghusensidan mot Öresund, där det inte ska byggas bostäder. Det öppnar också för möjligheten att skapa ett marint centrum i kanalen och inte minst för ett spännande rekreations- och turistområde med restauranger, caféer och butiker.

Kommunen bör göra en utredning av denna möjlighet och ta fram kommersiella priser för Vexabs fastighetsbestånd. Detta skulle bryta det dödläge som vi uppfattar råder i förhandlingarna mellan Sjöfartsverket och kommunen.

Målet är ett attraktivt kanalområde med ett begränsat antal bostäder på nordöstra piren (f.d. turistbyråsidan) och längs den sydöstra sidan på 2-2 1⁄2 plan som kan smälta in i miljön. På Ljunghusensidan mot Öresund blir det inga bostäder. Här tryggar vi bl a båtklubbens och övriga verksamheters framtid.

För ytterligare information kontakta Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan 0708 309 317 eller

Peter Jonsson, styrelseledamot i Vexab 0705 29 25 00

Om Vexab

Vellinge Exploaterings AB äger och förvaltar vårdboenden, industrilokaler och andra

kommersiella lokaler. Hyresgäster är organisationer och företag såsom Swedbank,

Systembolaget, ICA, Polisen med flera.

 

Vad tycker du?

lyssna@nyalistanivellinge.se