Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Nya Listans Migrations- och integrationspolitiskt program för Vellinge kommun

Nya Listans Migrations- och integrationspolitiskt program för Vellinge kommun

Nya Listans Migrations- och integrationspolitiskt program för Vellinge kommun

Nya Listan vill att Sverige ska vara ett öppet och tolerant land som hedrar internationella asylregler. Sverige ska hjälpa människor på flykt och arbeta aktivt för att snabbt integrera och inkludera dem i vårt samhälle. Vellinge kommun ska av humanitära skäl, tillsammans med andra kommuner ta ett solidariskt ansvar för människor på flykt, såväl barn som vuxna, kvinnor som män och ge dem en möjlighet till ett värdigt och fungerande liv genom att ombesörja bostad, social integration, utbildning och/eller sysselsättning inom den egna kommunen.

Nya Listan är principiellt emot de gränskontroller som har införts mellan Danmark och Sverige då de hämmar integrationen mellan våra två länder och är ett hinder för alla de som pendlar till Danmark. Vellinge kommun bör aktivt verka för att på regional nivå ta fram alternativa lösningar.

Det är bra att Vellinge kommun nu har börjat ta emot vuxna flyktingar. Vellinge kommun ska verka aktivt för en lika fördelning i mottagandet mellan kvinnor och män.

Vellinge kommun skall vara fri från diskriminering, dvs. vara en öppen och inkluderande kommun där alla ges samma rättigheter och möjligheter samt där mångfalden är en tillgång.

Möjligheter i Vellinge kommun

Vellinge kommun har möjligheten att bli en förebild genom att ta fram ett nytt arbetssätt för att snabbare integrera människor i samhället. Som en förhållandevis liten kommun med ett stort engagemang, kan vi använda våra lokala förutsättningar för en aktiv och nyskapande samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och privatpersoner. En samverkan mellan dessa parter kan leda till en framgångsrik integration och därmed möjliggöra ett flyktingmottagande som är en investering för framtiden.

Nya Listan vill att Vellinge kommun skall bli en av de bästa i Sverige på flyktingmottagande. Här borde chansen vara större att individen blir sedd och därmed att vi kan tillvarata den kompetens som många nyanlända har. En viktig del i detta är att huvudregeln ska vara att Vellinge kommun erbjuder bostad till de flyktingar som kommunen får ansvar för inom Vellinge kommun. Att placera flyktingar i andra kommuner innebär en svårighet att kvalitetssäkra omhändertagandet, men också betydande extra kostnader som inte täcks av staten.

Under 2015 påbörjade Vellinge kommun arbetet med att ta fram en integrationsplan. Denna plan är en bra början, men behöver utvecklas, förtydligas och konkretiseras. Det finns fyra huvudsakliga utmaningar som kräver bra och väl genomarbetade handlingsplaner.

  1. Boende

Vellinge kommun måste ta behovet av bostäder till flyktingar och ensamkommande på allvar.

Vellinge kommun bör i möjligaste mån undvika att skicka ensamkommande flyktingbarn till andra kommuner. Nya Listan vill att kommunen ska uppfylla sitt ansvar inom kommunens gränser, inte minst för att vi kan sköta mottagandet till ett lägre pris. Av både humanitära och ekonomiska skäl ska kommunen ta fram boenden till flyktingar, om så bara tillfälliga sådana, för att undvika utplacering i andra kommuner. Modulbostäder är ett väl fungerande alternativ som kommunen behöver använda till dess bostadsbyggandet hinner i kapp. Här krävs det att vi tänker i nya banor.

Familjehem är ett bra alternativ, men det måste kvalitetssäkras. Det innebär bl.a. att det skapas ett program som är tydligt och enkelt, samt ger vägledning för såväl de som funderar på att öppna sitt hem som de som ska arbeta med frågan. Det måste vara tydligt vilka åtaganden det innebär för familjehemmet, vilken ansvarsfördelning som ligger på de olika parterna i teamen – familjehemmet, familjehemssekreterare, socialsekreterare, hälsa, skolgång, övriga nätverk etc., stödfunktioner, uppföljningsrutiner, erfarenhetsutbyte mm behövs. Familjehem kan medföra flera fördelar såsom att underlätta språkinlärning, lära sig svenska vanor, värderingar och kultur samt möjligheter att skapa sociala nätverk.

När det gäller HVB-boende bör de inte överstiga 15 personer, då större grupper riskerar att skapa otrygghet och konflikter.

  1. Social integration

Alla människors lika värde är centralt. Nya Listan utgår från att alla människor vill bestämma över sitt eget liv, vara en del av ett demokratiskt samhälle och ha medinflytande i politiken.

En individ är och ska alltid behandlas som en individ, och inte identifieras utifrån etnisk, religiös eller annan bakgrund.

Nya Listan menar att offentliga verksamheter ska vara strikt sekulära. Det är en grundpelare i ett fritt samhälle. Det gäller särskilt skolan som ska vara en sekulär och förnuftsbaserad institution.

Kunniga politiker och tjänstemän fattar bättre beslut. Därför vill Nya Listan säkerställa att kunskapen om de nyanländas situation, kultur och religion håller hög nivå hos våra politiker och samtliga kommunalt anställda.

Många flyktingar har haft traumatiska upplevelser i landet de flytt ifrån och/eller under sin flyktväg hit. De flyktingar som kan misstänkas lida av PTSD (Post traumatiskt stress syndrom) måste erbjudas adekvat psykoterapi (ex. KBT), eventuellt i kombination med läkemedelsbehandling.

Nya Listan förordar att det inrättas introduktionskurser för alla nyanlända, med syfte, dels att informera om kommunen, det svenska samhället, demokrati och jämställdhet, dels ge möjlighet att träffa representanter från närings-, föreningsliv etc. för att bygga relevanta nätverk och snabbare skapa en fungerande vardag.

För att mottagandet av nyanlända skall bli värdigt och upplevas vänligt är tolerans, förståelse och respekt en förutsättning. Ett sådant förhållningssätt förutsätter en värdegrund som tydligt förmedlar vad Vellinge kommun står för. Nya Listan uppmanar kommunledningen att omgående konkretisera och utveckla den befintliga värdegrunden för vår kommun till att också inbegripa mångfald och inkludering. Vidare behöver kommunen utveckla sitt strategiska arbete mot rasism, fördomar och diskriminering samt påbörja ett värderingsstyrt arbete för ett öppet samhälle.

  1. Utbildning och sysselsättning

Barn som kommer hit måste börja skolan så snart som möjligt. Få ting är så viktiga och det ger även deras föräldrar en tydlig ingång i samhället.

Utbildning för vuxna och unga vuxna, förutom den språkliga, bör anpassas till förmåga, kunskap och erfarenhet, samt innehålla yrkesrelevanta kunskaper inklusive språkbruk och ge en bild av det lokala näringslivet samt vilka förhållanden och villkor som gäller här.

Kommunen bör underlätta för alla frivilliga krafter (språk-caféer och liknande) genom att låna ut lokaler för sådana sammankomster.

Vellinge kommun har ett relativt litet utbud av arbetstillfällen och måste därför förlita sig till regionens arbetsmarknad. Samtidigt är de till kommunen nyanlända i regel unga och kan förväntas bidra till arbetsmarknaden under många år framöver.

Vellinge kommun bör tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram ett arbetssätt för hur vi kan erbjuda en mer individuellt anpassad plan för nyanlända, med syfte att åstadkomma långsiktig och hållbar sysselsättning.

  1. Politiskt samarbete

Nya Listan anser att frågan om migration och integration i Vellinge kommun är alldeles för viktig för att ett parti ensamt ska styra utvecklingen. Vi vill att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige och som står bakom att vi ska ha en generös flyktingpolitik, ska ingå i en arbetsgrupp för hur en effektiv, human integration ska åstadkommas. Det är viktigt att den politik som ska föras är så brett förankrad som möjligt bland kommunens invånare. För detta ändamål vill Nya Listan tillsätta ett integrationsråd som består av representanter från nyssnämnda partier i kommunfullmäktige samt från närings- och föreningslivet. Integrationsrådet skall ta fram konkreta och mätbara mål, strategier samt planer för flyktingmottagande och integration.

För Nya Listans integrationsprogram ansvarar följande personer.

Douglas Krook, douglas.krook@nyalistanivellinge.se
God man och ledamot i Nya Listans styrelse samt talesperson för NL i migrations och integrationspolitiska frågor

Kristin Roos, kristin.roos@nyalistanivellinge.se
Ersättare i omsorgsnämnden, god man samt läxhjälpare

Jessica von Platen, jessica.vonplaten@nyalistanivellinge.se
Ersättare Kommunfullmäktige, nämndeman i Malmö Tingsrätt samt ordförande i Rädda Barnen Vellinge Näset