Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Blandat » NYA LISTANS PARTIPROGRAM

Blandat

Kategori:Blandat

NYA LISTANS PARTIPROGRAM

”Vellinge kommun ska genom förbättrad närdemokrati bli en bättre kommun att bo, leva och verka i – för alla!”

Vår politik

Nya Listan har en övertygelse om att alla människor vill bestämma över sitt eget liv, leva i ett demokratiskt samhälle och ha medinflytande i politiken. Vi ser som vår uppgift att driva en politik som tillvaratar kommuninvånarnas intressen genom att aktivt engagera oss i och driva frågor som leder till att Vellinge kommun blir bättre för alla. Detta åstadkommer vi genom rättvisa och demokratiska spelregler samt att politikerna är ärliga och öppna och tar sitt uppdrag på allvar.

Nya Listan arbetar för
• att kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet skall öka
• att medborgaromröstningar införs i frågor av större betydelse
• att kommunens ärenden förbereds väl, så att beslut fattas på demokratiska och hållbara grunder
• att öka de tvärpolitiska diskussionerna för bättre beslut
• att förbättra kommunikation och transparens gällande frågor och prioriteringar i samtliga beslutande instanser
• att dela upp miljö- och byggnadsnämnden i två separata nämnder – en miljönämnd respektive en byggnadsnämnd
• att samtliga arbetsutskott till de olika politiska organen tas bort
• att en översyn av kommunens värdegrund genomförs
• att Vellinge kommun blir en valkrets inför valet 2018

Nya Listans representanter i Vellinge kommun:
Rolf Erichs, rolf.erichs@nyalistanivellinge.se
Gruppledare (NL), Ledamot i kommunfullmäktige, i ledamot kommunstyrelsen, ledamot i Vellingebostäder AB
Madeleine Carlson Ahnell madeleine.carlsonahnell@nyalistanivellinge.se
Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Peter Jonsson, peter.jonsson@nyalistanivellinge.se
Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för gemensam medborgarservice samt ledamot i Vexab
Kristin Roos kristin.roos@nyalistanivellinge.se
Ersättare i omsorgsnämnden
Henrik Rydengård henrik.rydengard@nyalistanivellinge.se
Ersättare i kommunstyrelsen
Jessica von Platen jessica.vonplaten@nyalistanivellinge.se
Ersättare i kommunfullmäktige

Ekonomi, näringsliv och samhälle

Vellinge är en kommun med stabil ekonomi. Nya Listan anser att en förutsättning för att behålla och utveckla kommunens ekonomi positivt, är att offentliga medel behandlas som om de vore ens egna. Näringslivet och samhället måste utvecklas i samklang med kommuninnevånarnas vilja samt i balans med våra unika naturvärden och kulturella särart. Rättvis och fri konkurrens ska prägla kommunens agerande. Goda idéer ska ges de bästa förutsättningarna för att kunna omvandlas till långsiktigt och hållbart företagande.

Vellinge kommun ska av humanitära skäl, tillsammans med andra kommuner ta ett solidariskt ansvar för människor på flykt, såväl barn som vuxna, kvinnor som män och ge dem en möjlighet till ett värdigt och fungerande liv genom att ombesörja bostad, social integration, utbildning och/eller sysselsättning inom den egna kommunen. Vellinge kommun skall vara fri från diskriminering, dvs. vara en öppen och inkluderande kommun där alla ges samma rättigheter och möjligheter samt där mångfalden är en tillgång.

Nya Listan arbetar för
• att hålla ett öga på de kommunala utgifterna
• att säkerställa att kommunal service upphandlas enligt gällande lagar och regler
• att behålla en låg kommunalskatt
• att bedriva en aktiv näringspolitik och locka företag att etablera sig
• att fler skall kunna tjäna sitt uppehälle inom kommungränserna
• att säkerställa servicegraden i samtliga kommundelar så att den tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar
• att främja handeln på alla orter
• att ta fram strategier och planer för besöksnäring och destinationsutveckling
• en ökad trygghet samt en effektiv närhet till polis, brandkår och ambulans inom kommungränserna
• en hållbar och realistisk utveckling av hela kommunen
• att utbyggnaden för den planerade befolkningstillväxten (1 %) företrädesvis sker i de östra kommundelarna där kommunikationerna byggs ut
• att Vellingebostäder skall gå i täten för att bygga fler hyresfastigheter
• att våra välbesökta stränder skall hålla god service året runt

Frågor rörande ekonomi, näringsliv och samhälle hanteras politiskt inom kommunstyrelsen. Våra representanter är Rolf Erichs och Henrik Rydengård

Frågor rörande migration- och integration hanteras politiskt – i huvudsak – inom omsorgsnämnden. Vår representant är Kristin Roos.

Läs vårt näringslivsprogram på nyalistanivellinge.se/naringslivsprogram/

Vård, stöd och hälsa

Alla i Vellinge kommun ska kunna leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är grundläggande för en bra hälsa. Likaså är trygga och goda uppväxtvillkor avgörande för barn och ungdomar. Alla skall erbjudas en fungerande och värdig ålderdom – man ska inte behöva ängslas över att bli gammal eller vara funktionsnedsatt i Vellinge kommun. När det behövs, vill Nya Listan att god hjälp och vård snabbt erbjuds av kunnig och motiverad personal, med respekt för individen, oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller kommunal regi.

Nya Listan arbetar för
• att säkerställa att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda
• att utveckla socialjouren så att den möter behoven och verkar proaktivt
• att säkerställa att Vellinge kommun erbjuder skydd och stöd i enlighet med kvinnors behov, genom att bl.a. utvärdera och ompröva befintliga samarbeten
• att alla skall känna sig trygga och lita på att man får hjälp när det gäller
• att erbjuda medborgarutbildning i hjärt-lungräddning (HLR) samt utöka spridningen av hjärtstartare
• att förbättra akutsjukvården med ständigt ambulansnärvaro dygnet runt, året runt
• att möta behovet av äldreboende och äldrevårdsboende
• att utveckla centrala boenden för både äldre och funktionsnedsatta i samtliga kommundelar
• att tillsätta ett tvärpolitiskt demensomsorgsråd för bättre vård av demenssjuka och stöd till anhöriga

Frågor rörande vård, stöd och hälsa hanteras politiskt inom omsorgsnämnden. Vår representant är Kristin Roos.

Utbildning

Nya Listan vill att alla skall trivas i skolan. Alla barn och unga har rätt att lyckas och utvecklas och det bör säkerställas att alla får det stöd och den stimulans de behöver. Detta är lika viktigt för de med särskilda behov som för högpresterande. Målet är att varje elev ska lämna grundskolan med godkända och konkurrenskraftiga betyg.
Nya Listan vill ställa högre krav på ledarskapet i skolan. Skolornas verksamhet ska bedrivas effektivt, utvecklande och målstyrt och alla lärare ska må bra på sin arbetsplats. Genom detta lägger vi grunden för att elevens nyfikenhet och lärarens kompetens skapar förutsättningar för att alla får de redskap de behöver för att kunna fortsätta lära och utvecklas genom livet.

Nya listan arbetar för
• att höja lärarnas status genom högre löner och utökad fortbildning
• att säkerställa att skollagen efterföljs när det gäller att möta varje enskilds elevs behov och rätt till stöd
• att skapa attraktiva och högkvalitativa gymnasieprogram
• att öka insatserna för arbetet mot diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing
• att alla kommunala skolor erbjuder frivillig läxhjälp
• att skolhälsovården utvecklas
• att förbättra skolmiljön – inomhus såväl som utomhus – och eftersträva att närproducerad och god mat serveras
• att kommunen ska ha som vision att 100 % av eleverna skall vara simkunniga efter tredje klass
• att marknadsföra de kommunala skolorna

Frågor rörande utbildning hanteras politiskt inom utbildningsnämnden. Vår representant är Madeleine Carlson Ahnell.

Natur- och kulturmiljö

Nya Listan vill att Vellinge kommun fortsätter att utvecklas positivt ur alla perspektiv. Denna utveckling måste ske med stor hänsyn till kommunens unika natur- och kulturvärden, där det allmännas intresse i alla sammanhang ska väga tyngre än enskilda exploatörers.

Miljöfrågorna bör genomsyra all verksamhet och finnas med i samtliga beslut som tas i kommunen. För att uppnå detta vill vi säkerställa spetskompetens genom en heltidsanställd kommunekolog. Det är också viktigt att den allmänna medvetenheten om miljöfrågor ökar.

På sikt vill vi separera miljönämnden från byggnadsnämnden och istället skapa en självständig miljönämnd.

Vi vill bevara samtliga orters karaktärer genom att omgående ta fram en detaljplan för de orter där detta saknas.

Vellinge kommun bör aktivt skydda känsliga naturområden från exploatering.
Exempelvis flertalet grönområden i Ljunghusen, Ålajorden i Skanör-Falsterbo, stadsparkerna i Falsterbo respektive Skanör samt området runt Hagarondellen i Skanör. Även vid Falsterbokanalen vill vi att miljön respekteras och att kommunikationen med havet bevaras genom att eventuell byggnation genomförs varsamt och i samklang med naturen.

Vi vill att Vellinge kommun arbetar strategiskt, metodiskt och med nödvändig expertis i frågor som rör översvämningsproblematik samt upprätta hög beredskap inför kommande havsnivåhöjningar och kraftigare stormar.

Nya Listan arbetar för
• att all energianvändning i kommunens olika verksamheter sker med fossilfria bränslen 2020
• att etablera minst en biogasstation samt flertalet laddningsstolpar för eldrivna fordon
• att genomföra en ekologisk kompetensutbildning för både politiker och kommunanställda
• att säkerställa dagvattenavrinning, avlopp och rent grundvatten i hela kommunen
• att säkerställa den biologiska mångfalden i våra olika naturområden
• att det genomförs en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att en bevarandeplan upprättas
• att en inventering av skyddsvärda träd görs och en bevarandeplan upprättas
• att främja gårdsbutiker och närproducerade livsmedel
• att bidra till utveckling av natur- och ekoturismen

Frågor rörande natur och miljö hanteras politiskt inom miljö- och byggnadsnämnden. Vår representant är Madeleine Carlson Ahnell
Läs vårt natur- och miljövårdsprogram på nyalistanivellinge.se/miljoprogram/

 Byggnation och stadsbyggnad

Nya Listan kräver att alla behandlas lika och rättvist, att sunt förnuft ska råda, att lagar och regler följs samt att det allmännas intresse ska går före enskilda exploatörers önskemål.

Det finns ett stort exploateringstryck på vår kommun. Därför måste det finnas en väl genomarbetad plan för hållbar exploatering. Alla exploateringsplaner ska etableras med största möjliga hänsyn till natur- och kulturvärden i syfte att bevara de unika områden och det känsliga djur- och fågelliv som finns i kommunens olika delar.

Nybyggnation skall ske utifrån genomarbetade behovsunderlag. Förtätning bör ske med omsorg om de boende, bygga på befintlig värdegrund och vara hållbart anpassat till kringliggande miljöer.

Nya Listan arbetar för
• att skapa en stadsbyggnadsstrategi för en hållbar och realistisk utveckling av Vellinge kommun
• att säkerställa att den pågående utvecklingen av Skanör, Falsterbo respektive Vellinge centrum, Skanörs hamn samt Falsterbokanalen sker behovsprövat och i samförstånd med kommuninnevånarna och befintligt förenings- resp. näringsliv
• att de olika orternas respektive karaktär bevaras genom att omgående planlägga de delar som idag saknar detaljplan
• att våra återstående natur- och grönområden hålls fria från exploatering
• att omedelbart stoppa utförsäljningen av kulturhistoriskt viktiga byggnader, så som våra stationshus
• att endast begränsad förtätning, om max tre våningar, sker söder om Östersjövägen i Höllviken
• att Vellinge kommun tar fram en plan för hur byggnation skall ske mer resurs- och kostnadseffektivt samt med förbättrade kvalitets- och hållbarhetskrav
• att instifta ett skönhetsråd som granskar detaljplaner och bygglovsärenden samt verkar som rådgivare åt kommunens verksamheter

Frågor rörande byggnation och stadsbyggnad hanteras politiskt inom miljö- och byggnadsnämnden. Vår representant är Madeleine Carlson Ahnell.

Läs vårt program gällande Falsterbokanalen på nyalistanivellinge.se/naringslivsprogram/falsterbokanalen
Ansvarig kontaktperson är Peter Johnsson, peter@lothar.se
• Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för gemensam medborgarservice samt ledamot i Vexab.

Trafik och infrastruktur

Nya Listan vill att trafikmiljön i Vellinge kommun ska vara säker och fungera smidigt oavsett om färden sker med tåg, buss, bil, båt, cykel eller till fots – året runt. Vellinge kommun måste anpassa trafikförhållandena i kommunen till den för årstiden rådande befolkningsmängden.

Vi vill utöka kollektivtrafiken för såväl kommuninnevånarna och besökare, som för miljöns bästa. Nya, bekväma och tysta bussar med förkortade restider ger fler människor anledning att lämna bilen hemma och i stället ta bussen.

Infrastrukturen måste tas i noggrant beaktande inför planerad exploatering. Kommunen måste säkerställa att planeringen av parkeringsplatser vid nybyggnation är realistisk, platsanpassad samt följer lager och regelverk.

Nya Listan arbetar för
• att förbättra busskommunikationerna inom hela kommunen
• att påskynda införandet av superbussar och matarbussar
• att ersätta befintlig rutt för buss 100 resp. 300, med en shuttlebuss som går i slinga runt Skanör-Falsterbo
• att bygga fler cykelbanor och cykelleder
• att verka för möjligheten att ta med cykeln på bussen
• att alla skolbarn tryggt kunna ta sig till och från skolan
• att verka för en väl fungerande färdtjänst
• att utreda om det ska införas lägre hastighet genom Ljunghusen
• att utreda möjligheten till minskning av antalet broöppningar under sommarperioden
• att utryckningsfordon med lätthet kan ta sig ner till våra stränder – särskilt Falsterbostranden
• att Sjögatan också fortsättningsvis blir en möjlig passage för allmänheten ner till Falsterbostranden
• att öka antalet åretruntöppna toaletter längs promenadstråk (primärt stränderna)
• att ordna fler och bättre parkeringsmöjligheter och platser för husbilar
• att parkeringsplatser tillhörande Strandhotellstomten följer detaljplan
• att kommunen ökar ambitionerna när det gäller renovering och utbyggnad av nätet för avloppsvatten
• att systemet med vägföreningar bibehålls, men utvecklas och
– att det blir rättvist i relation till de som bor vid vägar kommunen eller vägverket ansvarar för
– att kommunen tillskjuter betydligt större ekonomiska resurser
– att kommunen bekostar vägföreningarnas medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
– att lekplatser och swimmingpooler besiktigas regelbundet

Frågor rörande Trafik & Infrastruktur hanteras politiskt inom nämnden för gemensam medborgarservice. Vår representant är Peter Johnsson.

Kultur och fritid

Ett levande kulturliv tillhör grunden för ett hållbart samhälle. Nya Listans uppfattning är att konst och kultur bidrar till att forma och ge människor mening och stärker kommunens identitet. Idrott och friluftsliv, liksom kulturupplevelser, befrämjar välbefinnande och skapar relationer. Vi vill uppmuntra till god hälsa genom fysisk aktivitet oavsett förmåga, ålder och förutsättningar, samt arbeta mot att minska användandet av alkohol och droger.

Nya Listan arbetar för
• att kulturhistoriska byggnader och miljöer bevaras
• att främja konst i offentlig miljö, såväl inomhus som utomhus
• att stärka och utveckla samverkan mellan kulturliv och utbildning
• att ta fram en kultur- och fritidsstrategi samt tillhörande handlingsprogram
• att upphandlad kulturentreprenör utvärderas
• att tillsätta ett kultur- och fritidsråd med syfte att bredda innehållet, höja kvaliteten och öka medinflytandet
• att Kulturskolan får utökad närvaro på fler orter
• att etablera fler kreativa mötesplatser för barn och unga
• att inventera utbudet av studiecirklar och kultur- resp. fritidsföreningar
• att arbeta för att Strandbaden blir en öppen mötesplats med varierat och väl genomarbetat program
• att en utomhusscen etableras på Strandbaden
• att kallbadhus byggs i kommunal regi i Skanör-Falsterbo och vid Falsterbokanalen
• att utveckla och ta fram lättillgängliga naturgym

Frågor rörande Kultur & Fritid hanteras politiskt inom nämnden för gemensam medborgarservice. Vår representant är Peter Johnsson.

Publicerad 19 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge

Kommentera gärna