Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Blandat » Öppet årsmöte och föreningsstämma

Blandat

Kategori:Blandat

Öppet årsmöte och föreningsstämma

Vamt välkommen onsdagen den 18 maj, kl. 18 till Flommens Golfklubb, i Falsterbo

Agenda
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen
6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning
7. Beslut om stadgeändringar
– I punkt 3 föreslås en ny punkt 15, som anger att årsstämman ska fatta beslut om eventuell revidering av Nya Listans uppförandekod
– I punkt 3 föreslås en ny punkt 16, som anger att årsstämman vartannat år ska nominera tre ledamöter till Nya Listans Etiska råd
– I punkt 4 föreslås att sista stycket ändrats till att partiets förtroendevalda ska nominera en av de ordinarie ledamöterna till styrelsen
– I en ny punkt 8 föreslås att styrelseledamöter och förtroendevalda ska efterleva den uppförandekod som från tid till annan fastställts av årsmötet. Eventuellt brott mot uppförandekoden prövas av Nya Listans Etiska råd, bestående av tre personer, vilka väljs av årsstämman för en period av två år
8. Beslut om reviderat partiprogram
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
12. Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. En ordinarie ledamot ska vara fullmäktigeledamot.
13. Val av en revisor och en ersättare för denne
14. Val av valberedning
15. Övriga eventuellt förekommande val
16. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla
17. Motioner och förslag från styrelsen och medlemmarna
18. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
19. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
20. Årsmötet avslutas

Frågor (enligt punkt 17) skall skickas till styrelsen via mejl senast den 11 maj till: info@nyalistanivellinge.se . Skriv gärna ’Föreningsstämma – punkten 17” i ämnesraden.

Vi påminner om att medlemsavgift för 2016 behöver vara inbetald i god tid innan föreningsstämman för att du som medlem skall ha rösträtt.

Styrelsen
Caroline Le Bongoat
Peter Jonsson
Douglas Krook
Maria Lomholt
Anina Söderlund

Publicerad 7 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge

Kommentera gärna