Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Vår uppförandekod

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod

Den enda utgångspunkten för Nya Listans agerande är att i allt tillvarata medborgarnas intressen så som vi efter bästa förmåga uppfattar dessa. Detta förutsätter att vi löpande säkerställer kunskap om deras önskemål och intressen så att vi kan verka för att Vellinge kommun långsiktigt utvecklar en sund kommunal verksamhet.

Med anledning av detta har vi definierat ett antal grundregler för vårt agerande:

  • Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral – vi står alltid upp för det vi tror på och visar civilkurage.
  • Vi följer de lagar och förordningar som gäller.
  • Vi har en öppen dialog med medborgare och företrädare för andra politiska partier och organisationer. Vi svarar på förfrågningar och kommunicerar med berörda parter på ett effektivt sätt¨.
  • Vi uppträder med respekt och mod i de politiska församlingarna och verkar för en mångsidig politisk diskussion till främjande av demokrati och väl underbyggda beslut. En förutsättning för det är att vi alltid uppträder väl förberedda.
  • Vi begär och tar heller aldrig emot – direkt eller indirekt – någon form av gåva eller otillbörlig betalning eller annan ersättning och förmån som ges i syfte att förmå oss att ge någon fysisk eller juridisk person otillbörlig förmån av något slag.
  • Vi anmäler jäv så snart en fråga berör en person, företag eller organisation i förhållande till vilken det föreligger risk för jäv.

På ordinarie årsmöte utses ett etiskt råd, vilket har i uppdrag att löpande utvärdera att partiets styrelse och förtroendevalda efterföljer denna uppförandekod.  Det åligger Valberedningen att på ordinarie årsmöte nominera ledamöter till Etiska Rådet, vilket ska bestå av lägst två och högst tre ledamöter vilka inte får vara förtroendevalda för partiet.

Ledamöterna nomineras för en period av två år. Om person som omfattas av denna Uppförandekod bryter mot densamma ska Etiska Rådet till partiets styrelse framlägga dess slutsatser med eventuellt åtgärdsförslag.

Styrelsen ska inom tre veckor därefter sammanträda för beslut i frågan. Rådet kan som sanktion föreslå varning och uteslutning samt därutöver lämpligt annat agerande såsom uttalande i press & media mm.